PPNT | 29.7.2016

Wakacyjny konkurs plastyczny dla dzieci pt. "Dobre maniery”

Jeśli Twoje dziecko ma głowę pełną pomysłów, a jego wyobraźnia nie przestaje zadziwiać, konkurs pt. "Dobre maniery" jest świetną propozycją na wakacyjny czas. Organizatorem konkursu jest fundacja "To co najważniejsze".

Fundacja "To co najwazniejsze" czeka na prace plastyczne, które w interesujący oraz oryginalny sposób przedstawią interpretacje tematu konkursowego. Nie hamujcie fantazji swoich dzieci – liczą się zaskakujące wyniki i inwencja twórcza!


Przedmiotem konkursu jest stworzenie koncepcji oraz wykonanie rysunku plastycznego. Praca ma ilustrować wyobrażenie dzieci na temat konkursowy pt. „Dobre maniery” – Zasady dobrego zachowania w życiu codziennym.
Prace konkursowe należy przygotować w formie rysunku plastycznego dowolną techniką (np. wyklejanka, wydrapywanka) na arkuszu papieru formatu A4 (210*279 mm) lub formatu A3 (297*420 mm) w orientacji poziomej lub pionowej. Prace można wykonać z wykorzystaniem dowolnych narzędzi (m.in. kredki, flamastry, farby, bibuła). Praca konkursowa nie powinna być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją lub figurą.

Konkurs skierowany jest do dzieci z całego kraju w dwóch kategoriach wiekowych:
- dla dzieci w wieku 5-9 lat
- dla dzieci w wieku 10-13 lat 

Zgłoszone do konkursu prace będą oceniane przez specjalnie powołane do tego Jury konkursowe pod przewodnictwem Prezesa fundacji „To co najważniejsze”. Jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- zgodnośd z tematem przewodnim,
- oryginalności pomysłu,
- kompozycję i estetykę,
- dobór materiałów,
- jakość wykonanej pracy.
Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych na rzecz Organizatora Konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu), podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej. Praca bez wymaganych załączników nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. Organizatorzy konkursu przewidują zwycięstwo dwóch prac w każdej z kategorii wiekowych. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy konkursu przyznają także wyróżnienia dla autorów innych prac, które ze względu na wykonanie i pomysłowość zasługują na uwagę. Dla autorów wyróżnionych prac przewidziane zostaną nagrody dodatkowe.
Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 29.07.2016 roku. Prace konkursowe należy dostarczyć do 25.08.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 26-29.08.2016 r., natomiast publikacja wyników konkursu nastąpi 30.08.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.firmazzasadami.pl oraz na oficjalnym profilu Programu na facebooku.

Organizator konkursu:
„To co najważniejsze” fundacja
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. (58) 732-85-85
e-mail: biuro@firmazzasadami.pl