kariera

sprawdź aktualne oferty pracy w PPNT Gdynia oraz w firmach parkowych

kariera

prowadzisz rekrutację w firmie parkowej? podeślij nam ogłoszenie, a umieścimy je w tej sekcji

 • 10.04.2019

  Specjalista/ka ds. organizacji i promocji wydarzeń | PPNT Gdynia

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia ogłasza nabór na stanowisko:
  Specjalista/ka ds. organizacji i promocji wydarzeń (od specjalisty do starszego specjalisty) w PPNT Gdynia | Centrum Designu
  Termin składania aplikacji: 22.04.2019 (więcej informacji o aplikowaniu poniżej)

  Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

  Główne obowiązki:

  -planowanie i realizacja działań w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
  - koordynacja zakresu merytorycznego
  - organizacja i koordynacja wydarzeń,
  - planowanie i zarządzanie budżetem,
  - samodzielne przygotowywanie dokumentacji z realizacji działań w ramach projektu,
  - dostosowywanie celów projektowych do bieżących działań Centrum Designu w zakresie wspierania i rozwoju branży kreatywnej oraz współpracy z przedsiębiorcami.
  -przygotowanie i realizacja wydarzeń organizowanych w ramach działań bieżących PPNT Gdynia | Centrum Designu w tym Gdynia Design Days, oraz innych wystaw, warsztatów, konferencji,
  -prowadzenie projektów w obrębie Craft Labu,
  -tworzenie kosztorysów, kontrola budżetu i jego realizacja zgodnie z założeniami projektu,
  -praca nad rozwojem oferty Centrum Designu,
  -współpraca z partnerami Centrum Designu,
  -przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów i raportów.
  -wsparcie realizacja kampanii promocyjnych,
  -redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, w tym w języku angielskim,
  -obsługa merytoryczna stron www,
  -wystąpienia publiczne np. na konferencjach, wernisażach i spotkaniach z partnerami,
  w tym w języku angielskim,
  -organizacja wystaw, festiwali, warsztatów,

  Wykształcenie:
  - wyższe i minimum 4-letni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku
  - wymagającym umiejętności organizacji i koordynacji działań promocyjnych,
  - bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

  Wymagania:
  - znajomość wytycznych i zasad realizacji projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu,
  - umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków np. z zadań obejmujących zarządzanie wydarzeniami,
  - umiejętność pracy pod presją czasu i szybkiego reagowania na zmieniające się uwarunkowania,
  - terminowość i konsekwencja w działaniu,
  - wielozadaniowość połączona ze skrupulatnością i uważnością na detale,
  - zdolności organizatorskie, dobra organizacja pracy,
  - umiejętność pracy w zespole w tym komunikatywność i umiejętność budowania dobrych relacji,
  - rzetelność i terminowość,
  - zdolność do szybkiego uczenia się,
  - znajomość pakietu Microsoft Office,
  - sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro), oraz umiejętne posługiwanie się poprawną polszczyzną,
  - umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim,
  - znajomość kanałów i narzędzi Social Media (m. in. Facebook, Instagram, Youtube),
  - podstawowe umiejętności obsługi stron www,
  - umiejętność prowadzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych, w tym w języku angielskim,
  - samodzielność,
  - nieposzlakowana opinia,

  Wymagania dodatkowe (preferowane):
  Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie i wiedza z zakresu branży kreatywnej (wzornictwo przemysłowe, metodologia design thinking, grafika, architektura) oraz umiejętność prowadzenia prezentacji obejmujących przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu działań w branży kreatywnej.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  - CV,
  - list motywacyjny,
  - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu,
  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

  Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 22.04.2019 r. do godz. 15:30 na adres:

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A510
  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  z dopiskiem „Oferta pracy Specjalista/ka ds. organizacji i promocji wydarzeń
  w PPNT Gdynia | Centrum Designu.”

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 8808 218 lub pod adresem biuro@ppnt.pl.

  Inne informacje:
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu rekrutacyjnego oraz rozmowy wstępnej.
  Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, budynek IV, pok. A510.
  Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (wraz z uwzględnieniem parafowania każdej strony dokumentów)

  * W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

  więcej
 • 11.04.2019

  od inspektora do specjalisty ds. zamówień publicznych | PPNT Gdynia

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia ogłasza nabór na stanowisko:
  od inspektora do specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjnym
  Termin składania dokumentów: 29.04.2019 r., godz. 15:30
  Wymiar etatu: 1 etat – (40 godzin tygodniowo)
  Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
  - Kodeksie Pracy
  - Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
  - Regulaminie Wynagradzania Pracowników PPNT Gdynia
  - Regulaminie Pracy Pracowników PPNT Gdynia
  Główne obowiązki:
  - Przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
  - Przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przydzielonych postępowań oraz uczestnictwo i koordynacja pracy komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych lub konkursów.
  - Opracowywanie projektów specyfikacji, ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich publikowanie – zgodnie z wymogami ustawy prawa zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w PPNT Gdynia.
  - Koordynacja postępowań wyjaśniających, przygotowywanie i przekazywanie kopii dokumentów oraz udzielanie pisemnych wyjaśnień podmiotom kontrolującym, w tym instytucjom nadzorującym prawidłowość realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
  - Analiza i interpretacja obowiązujących przepisów i orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych.
  - Sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji powierzonych obowiązków.
  Dodatkowe zadania na stanowisku:
  - Przeprowadzanie konkursów w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego o przetargu publicznym art. 701 i następne.
  Wykształcenie:
  - Wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy.
  Wymagania niezbędne:
  - Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych.
  - Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
  - Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków.
  - Wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych.
  - Umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność.
  - Dobra organizacja pracy, dokładność i staranność.
  - Zdolność do szybkiego uczenia się.
  - Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
  - Znajomość pakietu MS Office.
  - Nieposzlakowana opinia oraz niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  Dodatkowe wymagania:
  - Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
  - Doświadczenie w zakresie udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.
  - Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie.
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  - CV oraz list motywacyjny.
  - Kopie świadectw pracy.
  - Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
  - Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  - Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
  - Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
  - Kopie dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
  W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

  Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 29.04.2019 r. do godz. 15:30 na adres:
  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A5.10
  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  z dopiskiem „Oferta pracy od inspektora do specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjnym”

  DRUKI DO POBRANIA ORAZ INFORMACJE DOT. WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIP PPNT GDYNIA

  więcej
 • 18.04.2019

  specjalista/ka ds. społeczności i komunikacji | PPNT Gdynia

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia ogłasza nabór na stanowisko:
  specjalista/ka ds. społeczności i komunikacji w PPNT Gdynia | dział Rozwoju i Komunikacji

  Termin składania aplikacji: 07.05.2019 (więcej informacji o aplikowaniu poniżej)

  Twoje zadania:
  - budowanie społeczności Parkowiczów i wizerunku Parku jako inspirującego środowiska do pracy, rozwijania biznesu i współpracy
  - copywriting
  - planowanie i obsługa naszych kanałów w mediach społecznościowych, strony www i innych, dzięki którym komunikujemy się ze światem
  - współtworzenie oferty merytorycznej PPNT Gdynia (np. warsztatów i spotkań dla firm parkowych i pozaparkowych)
  - organizacja i koordynacja wydarzeń (w tym integracyjnych) dla społeczności parkowej
  - nieustanne poszukiwanie nowych pomysłów i koncepcji dla rozwoju Parku
  - współtworzenie i wdrażanie strategii komunikacji
  - współpraca merytoryczna i promocja działań innych działów Parku

  Czego oczekujemy?
  - pasji do świata startupów, technologii, nauki i biznesu
  - „lekkiego pióra”, łatwości w tworzeniu angażujących i ciekawych tekstów
  - kreatywności, nieszablonowego podejścia i niegasnącej energii (a jeśli by zgasła, to udałoby się ją szybko wskrzesić np. dobrym ciachem i kubkiem kawy)
  - samodzielności, świetnego zorganizowania i inicjatywy
  - łatwości w nawiązywaniu kontaktów i umiejętności pracy w zespole
  - umiejętności szybkiego uczenia się
  - min. 4-letniego doświadczenia, w tym 2 lata w pracy na podobnym stanowisku
  - wykształcenia wyższego
  - bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie

  Co dajemy w zamian?
  - ciekawą pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń, w interdyscyplinarnym zespole największego parku technologicznego w Polsce
  - przyjazną atmosferę
  - umowę o pracę
  - dofinansowanie do karty Multisport
  - możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych
  - nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo
  - codzienne rozbudzanie swojej kreatywności poprzez współtworzenie haseł WhizTalk w oknach PPNT :)

  Dodatkowe informacje można zdobyć pod nr telefonu: 58 880 82 15.
  Aplikacje należy przesyłać pocztą lub składać osobiście (zgodnie ze informacjami dostępnymi po kliknięciu przycisku "więcej") do dnia 7.05.2019 r. do godz. 15:30 na adres:
  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A510
  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  z dopiskiem „Oferta pracy Specjalista/ka ds. społeczności i komunikacji.”

  więcej

kontakt

+48 58 880 81 29
komunikacja@ppnt.pl