kariera

sprawdź aktualne oferty pracy w PPNT Gdynia oraz w firmach parkowych

kariera

prowadzisz rekrutację w firmie parkowej? podeślij nam ogłoszenie, a umieścimy je w tej sekcji

 • 09.11.2022

  Specjalista (umowa na zastępstwo) - Sekcja Informacji Patentowej

  Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia
  ogłasza nabór na stanowisko:
  specjalisty (umowa na zastępstwo, pełen etat) w Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości – Sekcja Informacji Patentowej

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to hub dla ponad 250 firm z branży takich jak teleinformatyka, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. Z jednej strony jest siedzibą firm parkowych, z drugiej prężnie działającym centrum biznesowym. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. To również miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów.

  Aktualnie poszukujemy specjalisty do zespołu Informacji Patentowej (umowa na zastępstwo, pełny etat):

  Twoje zadania:
  - udzielanie informacji i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej na rzecz partnerów PPNT oraz użytkowników zewnętrznych
  - udział w poszukiwaniach w bazach znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków
  - udział w badaniach patentowych
  - prowadzenie i aktualizacja bazy własności przemysłowej partnerów PPNT Gdynia oraz potencjalnych klientów zewnętrznych
  - analiza firm parkowych pod kątem potrzeb w dziedzinie ochrony własności intelektualnej
  - uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z zakresu informacji patentowej organizowanych przez EPO, Urząd Patentowy RP, EUIPO i inne instytucje,
  - współpraca w ramach sieci PATLIB z ośrodkami informacji patentowej w Polsce i Europie, EPO, Urzędem Patentowym RP i innymi instytucjami związanymi z ochroną własności przemysłowej
  - promowanie dobrych praktyk w zakresie dostarczania przedsiębiorcom informacji i wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej
  - prowadzenie i organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów
  - realizacja odpłatnych usług na zlecenie

  Nasze oczekiwania:
  - wykształcenie wyższe, mile widziane prawnicze; doświadczenie w pracy w obszarze zadań pokrywających się z w/w obowiązkami
  - znajomość tematyki związanej z ochroną własności intelektualnej (prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej) oraz literaturą patentową (normy prawne oraz źródła informacji patentowej)
  - bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  - umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim
  - umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych
  - umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
  - samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań

  Co dajemy w zamian:
  - ciekawą pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń w zespole największego parku technologicznego w Polsce
  - dofinansowanie do karty Multisport
  - możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych
  - nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo

  Dokumenty (CV w formacie PDF) prosimy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacje@ppnt.pl do dnia 02.12.2022 r.

  W składanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia Jednostkę Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.”

  Dodatkowe informacje nt. tej rekrutacji: e.mrozowska@ppnt.pl

  Dodatkowe dokumenty, które wymagane będą w procesie rekrutacji od osób zaproszonych do kolejnego etapu:
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
  • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

  W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"


  Obowiązek informacyjny:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
  2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
  2.1. w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
  3.1. trwania rekrutacji,
  3.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3.3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3.4. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  4. Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
  5. Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: iod@ppnt.pl

kontakt

+48 58 880 81 29
komunikacja@ppnt.pl

Skip to content