kariera

sprawdź aktualne oferty pracy w PPNT Gdynia oraz w firmach parkowych

kariera

prowadzisz rekrutację w firmie parkowej? podeślij nam ogłoszenie, a umieścimy je w tej sekcji

 • 22.10.2019

  stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – umowa na zastępstwo | etat 40 godzin tygodniowo

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to hub dla blisko 250 innowacyjnych firm z branż takich jak teleinformatyka, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. Z jednej strony jest siedzibą firm parkowych, z drugiej prężnie działającym centrum biznesowym. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. To również miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów.

  Do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

  GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – umowa na zastępstwo | etat 40 godzin tygodniowo

  Twoje zadania:
  - prowadzenie rachunkowości Jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
  - realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami
  - czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez Jednostkę pod względem finansowym,
  - zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych.
  - sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki
  - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  - dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
  - opracowywanie rocznych planów finansowych Jednostki
  - dbanie o wykonanie budżetu zgodnie z planem
  - opracowywanie rocznych bilansów Jednostki
  - opracowywanie okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen
  - nadzór nad inwentaryzacją majątku Jednostki
  - nadzór i kontrola realizacji środków finansowych
  - kontrola legalności dokumentów finansowych
  - rozliczanie podatku VAT
  - sporządzanie deklaracji INTRASTAT

  Czego oczekujemy?
  Głównym księgowym może być osoba, która:
  1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  5) spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  6) Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.


  Wymagania dodatkowe (preferowane):
  - znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej
  - znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
  - znajomość przepisów samorządowych
  - znajomość przepisów podatkowych
  - znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
  - umiejętności pracy w zespole oraz doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołu
  - rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
  - dobra organizacja pracy, dokładność i staranność
  - umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków
  - wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych
  - umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami
  - odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
  - znajomość pakietu Microsoft Office
  - znajomość programu finansowo – księgowego Progman
  - doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej


  Co dajemy w zamian?
  - pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń, w największym parku technologicznym w Polsce
  - przyjazną atmosferę
  - dofinansowanie do karty Multisport
  - możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych
  - nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo

  Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 22.10.2019 r. do godz. 16.00 na adres:
  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A5.10
  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  z dopiskiem „Oferta pracy Główny Księgowy – umowa na zastępstwo”.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • CV oraz list motywacyjny.
  • Kopie świadectw pracy.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego o poniższej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia Jednostkę Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
  2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
  2.1. w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowę o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
  2.2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
  3.1. trwania rekrutacji,
  3.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3.3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3.4. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  4. Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
  5. Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.”

  pełna treść ogłoszenia
 • 01.11.2019

  Account Management Position FR / EN | ExpertSender

  We are looking for a person who is full of positive energy, loves to work with people and has some knowledge about marketing automation industry. We have a free vacancy in our HQ in Gdynia that we would like to fill. English and French language are a must and Polish is additional. Join our Account Management team!

  pełna treść ogłoszenia
 • 01.11.2019

  Account Management Position ES / PL | ExpertSender

  We are looking for a person who is full of positive energy, loves to work with people and has some knowledge about marketing automation industry. We have a free vacancy in our HQ in Gdynia that we would like to fill. Spanish and English is a must and Polish is additional. Join our Account Management team!

  pełna treść ogłoszenia
 • 01.11.2019

  Sales Executive EN / PL | ExpertSender

  Are you an experienced Sales Executive looking for a new adventure? We have a free vacancy in our HQ in Gdynia! You will use your experience selling multichannel marketing automation system to large companies from around the Globe. Join our sales team!

  pełna treść ogłoszenia

kontakt

+48 58 880 81 29
komunikacja@ppnt.pl