kariera

sprawdź aktualne oferty pracy w PPNT Gdynia oraz w firmach parkowych

kariera

prowadzisz rekrutację w firmie parkowej? podeślij nam ogłoszenie, a umieścimy je w tej sekcji

 • 29.07.2022

  PPNT Gdynia | Dział Finansowy | Specjalista ds. kadr i płac

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to hub dla blisko 250 innowacyjnych firm z branż takich jak teleinformatyka, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. Z jednej strony jest siedzibą firm parkowych, z drugiej prężnie działającym centrum biznesowym. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. To również miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów.

  Aktualnie do naszego zespołu Działu Finansowego poszukujemy:
  Specjalisty ds. kadr i płac
  Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

  Główne zadania:
  • prowadzenie kadr jednostki
  • prowadzenie naborów
  • współpraca z zakładem medycyny pracy i z firma w zakresie obsługi BHP
  • obsługa ZFŚS
  • pełna obsługa umów cywilno-prawnych
  • sporządzanie sprawozdań do GUS i ZUS
  • współpraca z ZUS i US
  • bieżąca współpraca i wsparcie pracownika w zakresie płac

  Czego oczekujemy?
  • sumienności, skrupulatności, samodzielności w działaniu
  • umiejętności pracy w zespole
  • odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu
  • znajomości pakietu MS Office
  • dobra organizacja pracy
  • nieposzlakowanej opinii oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  • co najmniej wykształcenia średniego i 4 lat stażu pracy
  • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych
  • znajomość programu ProgMan będzie atutem

  Co dajemy w zamian?
  • umowę o pracę
  • ciekawą pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń, w interdyscyplinarnym zespole największego parku technologicznego w Polsce
  • przyjazną atmosferę
  • dofinansowanie do karty Multisport
  • możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych
  • nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo

  Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 19.08.2022 r. do godz. 16.00 na adres:
  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A5.10
  (Sekretariat) al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „ Oferta pracy „Specjalista ds. kadr i płac”
  lub przesłać elektronicznie za pomocą ePUAP poprzez funkcję „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, w zakładce „inne pismo” lub prosimy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacje@ppnt.pl

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
  • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
  • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
  2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
  2.1. w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
  3.1. trwania rekrutacji,
  3.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3.3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3.4. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  4. Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
  5. Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: iod@ppnt.pl.


  Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
  • Kodeksie Pracy
  • Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
  • Regulaminie Wynagradzania Pracowników PPNT Gdynia
  • Regulaminie Pracy Pracowników PPNT Gdynia

  Inne informacje:
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
  • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
  • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 880 81 31

kontakt

+48 58 880 81 29
komunikacja@ppnt.pl

Skip to content