secmar

secmar

Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport

W związku z trwającymi procesami digitalizacji branży morskiej, a w szczególności sektora transportu morskiego, komunikacji Ship to Port, Ship to Ship na pierwszy plan wysuwają się problemy z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa całego sektora.  Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa trwających procesów digitalizacyjnych poprzez połączenie przedstawicieli branży morskiej z wyspecjalizowanymi dostawcami usług IT, a także ze środowiskiem akademickim zajmującym się tematyką cyberbezpieczeństwa, Big Data i IoT.

W trakcie realizacji projektu rozwinięta zostanie międzyregionalna platforma umożliwiająca nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedstawicielami sektora morskiego z wyspecjalizowanymi firmami IT oraz wymianę doświadczeń i wiedzy.

Długofalowym efektem projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa sektora transportu morskiego w zakresie komunikacji, a także wymiany, przechowywania i zabezpieczenia danych oraz wyspecjalizowanie obszaru Południowego Bałtyku w zakresie cyberbezpieczeństwa branży morskiej oraz aktywizacja prywatnego sektora w działaniach mających na celu przygotowanie branży morskiej na wyzwania przyszłości w tym zakresie.

partnerzy projektu:

 • Blue Science Park (Szwecja) – lider projektu
 • Maritime development Center (Dania)
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (Polska)
 • Klaipeda Science and Technology Park (Litwa)
 • Blekinge Technical University (Szwecja)

Dzięki projektowi zakładamy zaktywizowanie firm skupiających się w PPNT Gdynia i rozwinięcie dla nich możliwości współpracy z podmiotami lokalnymi (Port Gdynia, firmy należące do Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego – jako partnerzy PPNT w projekcie), a także i co najważniejsze z podmiotami zagranicznymi, celem rozwinięcia współpracy regionalnej oraz rozszerzenia i dywersyfikacji płaszczyzn działania.

zadania PPNT Gdynia jako partnera projektu:

 • prace nad przygotowaniem strategii cyberbezpieczeństwa sektora transportu morskiego
 • współpraca przy opracowaniu założeń organizacyjnych i biznesowych dla tworzonej platformy
 • organizacja cyklu warsztatów lokalnych z udziałem przedstawicieli branży morskiej oraz sektora IT
 • organizacja międzynarodowych wydarzeń podsumowujących warsztaty lokalne

budżet projektu:

 • okres realizacji – 01.07.2019 - 30.06.2021
 • budżet projektu – 922 324,10 EUR, z czego dofinasowanie z ERDF 718 892,08 EUR

Projekt SECMAR jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Skip to content