usługi doradcze

Skorzystaj z trzech specjalistycznych usług doradczych naszych działów merytorycznych.

usługi doradcze

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych RPO WP 2014-2020 projektu „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy” PPNT Gdynia świadczy specjalistyczne usługi doradcze dla MŚP w trzech obszarach:

 • prawo własności intelektualnej

  • poszukiwania w bazach znaków towarowych lub wzorów przemysłowych (możesz sprawdzić, czy oznaczenie, którego chcesz używać, lub wzór produktu nie są już chronione)
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego lub wzoru przemysłowego – Polska (uzyskaj wyłączność na dane oznaczenie swojej firmy, produktu lub usługi, a także zyskać wyłączność na zewnętrzny wygląd produktu)
  • pomoc w przygotowaniu zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego - Unia Europejska (znak unijny i wzór wspólnotowy dają ci wyłączność korzystania z nich na terenie wszystkich krajów UE)
  • poszukiwania w bazach patentowych pod kątem stanu techniki (poznaj ujawnione rozwiązania techniczne w danej dziedzinie)
  • monitoring patentowy (co patentuje Twoja konkurencja?)
  • sporządzanie opinii i pism w zakresie prawa własności intelektualnej
  • specjalistyczne warsztaty, wykłady, szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej

  PPNT Gdynia | Informacja Patentowa
  +48 58 880 81 98
  patent@ppnt.pl

 • design management – od koncepcji do wdrożenia

  W ramach usługi firma, która zgłosi się do PPNT Gdynia otrzyma kompleksowe wsparcie od etapu opracowywania pomysłu na nowy produkt, usługę lub ekosystem produktowo-usługowy, aż do momentu wprowadzenia produktu/usługi na rynek. Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Możliwe będzie zrealizowanie pełnego cyklu lub wybranego etapu. Doradztwo będzie bazować na metodologii „design thinking”.

  Usługa zakłada następujące etapy doradztwa:

  • rozwój nowego produktu: badanie i definiowanie (potrzeb, celów, użytkowników, grup docelowych, analiza trendów)
  • rozwój nowego produktu: tworzenie koncepcji w oparciu o posiadaną wiedzę, badania, analizę rynku i trendów
  • rozwój produktu: doradztwo przy tworzeniu prototypu, testowanie i tworzenie ostatecznej wersji

  PPNT Gdynia | Centrum Designu
  +48 58 8808 216
  dm@ppnt.pl

 • analizy chemiczne oraz biotechnologiczne

  PPNT Gdynia | Bio Laboratorium oferuje usługi doradcze, badania naukowe, badania stosowane i prace rozwojowe oraz dostęp do infrastruktury badawczej i zespołu ekspertów. Dostarczamy wsparcia merytorycznego poprzez przegląd literatury, zaproponowanie strategii badawczej i planu badań z zakresu nauk przyrodniczych, ochrony środowiska i chemii.

  W ramach świadczonego doradztwa do każdego zlecenia dobieramy indywidualne metody analizy jakościowej i ilościowej związków metodą chromatografii gazowej (GC i GC-MS) i cieczowej (HPLC). Badania znajdują zastosowanie w  kontroli jakości, analizie surowców, sprawdzaniu tożsamości produktu, analizie zanieczyszczeń. Nasi eksperci przygotowują raport, zawierający wyniki analizy wraz z rekomendacją dotycząca kolejnych etapów prac. Realizowana usługa wpływa na wzrost dostępności specjalistycznego laboratorium dla sektora MŚP.

   

  PPNT Gdynia | Bio Laboratorium
  +48 58 880 81 36
  biolaboratorium@ppnt.pl

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia jest instytucją otoczenia biznesu akredytowaną w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Posiadający siedzibę w województwie pomorskim przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na zakup wyżej wymienionych usług w formie grantów w ramach konkursów ogłaszanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

jak skorzystać?

 • dofinansowanie w 7 krokach

   

  krok pierwszy
  Konsultanci Agencji Rozwoju Pomorza kontaktują się z przedsiębiorstwem, które deklaruje zamiar wzięcia udziału w projekcie, sprawdzają kwalifikowalność przedsiębiorstwa – czy mieści się w ramach definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa. W ramach tego kroku sprawdzana jest także możliwość udzielenia przedsiębiorstwu grantu służącego zniwelowaniu skutków pandemii SARS-CoV-2 dzięki zakupowi specjalistycznej usługi doradczej.

  Ważne! Dofinansowanie zakupu specjalistycznej usługi doradczej obejmuje 50% ceny, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą mogły liczyć na wsparcie nawet 95% kosztu usługi.

  krok drugi
  Przedsiębiorstwo bierze udział w badaniu wstępnym potrzeb rozwojowych, podczas którego są ustalane obszary specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do uzyskania impulsu rozwojowego. Badanie wstępne jest obligatoryjne dla przedsiębiorstwa zakwalifikowanego do udziału w projekcie przed złożeniem wniosku o grant.

  krok trzeci
  Przedsiębiorstwo wyszukuje w bazie Instytucji Otoczenia Biznesu, powstałej w ramach projektu SPEKTUM, podmioty świadczące istotne dla niego specjalistyczne usługi doradcze. W bazie IOB są umieszczone jedynie akredytowane przez ARP podmioty, aktywnie działające na rynku. MSP dzięki bazie uzyskuje szeroki przegląd podmiotów specjalizujących się w danym obszarze usług doradczych. ARP nie wpływa na wybór wykonawcy. System SPEKTRUM jest systemem popytowym, to klient decyduje, z kim chce pracować.

  krok czwarty
  Przedsiębiorstwo podejmuje decyzję, który podmiot umieszczony w bazie IOB jest odpowiedni pod kątem realizacji usługi doradczej. Jeśli w bazie IOB nie zostały uwzględnione podmioty, które są w stanie zapewnić MSP określoną specjalistyczną usługę doradczą, ARP szuka ich i zachęca do dopisania się do bazy po przeprowadzeniu procesu akredytacji.

  krok piąty
  Następuje złożenie przez przedsiębiorstwo wniosku o udzielenie grantu w projekcie SPEKTRUM. Szczegółowa dokumentacja konkursowa została umieszczona na stronie: www.arp.gda.pl/spektrum. Dopiero po złożeniu wniosku o grant, MSP może podpisać umowę z IOB i zacząć realizację specjalistycznej usługi doradczej.

  krok szósty
  Przedsiębiorstwo zawiera z ARP umowę grantową, w której są zawarte m.in. harmonogram realizacji usługi, warunki rozliczenia grantu. Po podpisaniu umowy grantowej przedsiębiorstwo zawiera umowę z IOB na realizację specjalistycznej usługi doradczej.

  krok siódmy
  Po zakończeniu usługi doradczej przedsiębiorstwo sprawozdaje w postaci ankiety zadowolenie z wykonania usługi oraz składa wniosek o płatność grantu. Wypłata następuje po udokumentowaniu realizacji usługi w ciągu jednego miesiąca.

   

  __________
  Granty przyznawane są w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 (Specjalistyczne Usługi Doradcze). Całkowita wartość projektu wynosi 27 mln zł.

  Dokumentacja konkursu grantowego została umieszczona na stronie arp.gda.pl/spektrum.
  Zapytania prosimy przesyłać na adres spektrum@arp.gda.pl oraz pod numerami telefonów: 58 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007.

Skip to content