projekty zrealizowane

PPNT Gdynia realizuje wiele projektów, które mają celu zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu Pomorza dla przedsiębiorców, wspierając jednocześnie innowacje i zastosowanie nowych technologii w biznesie

projekty zrealizowane

niektóre ze zrealizowanych projektów UE

rozbudowa PPNT Gdynia - etap IV

Po niespełna 2,5 roku  od wmurowania kamienia węgielnego (8 października 2010 z udziałem prof. Jerzego Buzka – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego) do tego super nowoczesnego kompleksu biur, laboratoriów, prototypowni wprowadzają się już przedsiębiorcy. Dla debiutantów przygotowano specjalną strefę start-up, dla projektantów – centrum designu, dla inżynierów – nowoczesną prototypownię, laboratoria elektroniczne i biotechnologiczne.

Architektura nowej części Parku nawiązuje do najlepszych tradycji gdyńskiego modernizmu, jednocześnie zgodna jest ze światowymi trendami projektowania. Charakterystyczne przeszklone bryły kompleksu już się stają nową ikoną Pomorza.

Budynki wraz z infrastrukturą biurową, wystawienniczą i konferencyjną tworzą zespół, który służyć będzie społeczności całego regionu. Swą skalą, funkcją i oryginalną formą budują prestiż miejsca.

Na komfort i przyjemność pracy w PPNT z pewnością wpłyną liczne rozwiązania: punkty usługowe, kafejki, zieleń i urocze alejki, miejsca relaksu, przedszkole. Warto podkreślić, że ta przestrzeń będzie otwarta dla wszystkich. Walorem jest także bardzo dobra dostępność do środków komunikacji publicznej.

Gdyński PPNT w krajowej czołówce: 

• największy pod względem powierzchni (powierzchnia PPNT – 76 000 m2),• posiada największą bazę sal konferencyjnych (12 sal na 960 osób),
• jedyny park na terenie którego zlokalizowany jest Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.

Parametry inwestycji:

 • inwestor: gdyński samorząd, autor projektu: AEC Krymow Rogoyska Architekci, wykonawca Warbud S.A.,
• całkowita wartość przedsięwzięcia: ok. 208 mln zł, z czego ok. 137 mln zł środki pozyskane z funduszy UE,
• powierzchnia szkła fasadowego to ponad 30 000 m2,
• łączna powierzchnia laboratoriów i prototypowni w nowych obiektach PPNT wynosi   2 372 m2,
• eko-technologie: centrale wentylacyjno–klimatyzacyjne z odzyskiem ciepła, zastosowanie free–coolingu do chłodzenia części pomieszczeń technicznych, zaawansowana automatyka węzłów cieplnych ze sterowaniem pogodowym, prasa do śmieci,
• powierzchnia całkowita parkowych budynków to 76 347,41 m2 – sześciokrotnie większa od dotychczasowej, a zarazem trzykrotnie większa od powierzchni bazyliki św. Piotra w Rzymie,
• wewnątrz budynków znajduje się 1000 drzwi – tyle samo, ile w pałacu Westminster w Londynie.

Kalendarium rozbudowy:
• 26 lipca 2010 – podpisanie umowy z wykonawcą,
• 8 października 2010 – wmurowanie kamienia węgielnego przez prof. Jerzego Buzka,
• 21 grudnia 2012 – zakończenie prac budowlanych,
• 28 lutego 2013 – pozwolenie na użytkowanie (uprawomocnione).

PPNT w Gdyni powstał w 2001 roku. Od tego czasu nieustająco tworzy optymalne warunki do realizacji pomysłów opartych na wiedzy i wysokich technologiach.

Przypomnijmy, że PPNT tworzy korzystne warunki dla rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności oraz aktywizacji lokalnej społeczności. To miejsce, w którym powstają zaawansowane technologie, rozwijają się nowatorskie pomysły, a swoje siedziby mają tu firmy głównie z dziedzin biotechnologii i ochrony środowiska, informatyki, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii, innowacji społecznych oraz nowoczesnego wzornictwa. Dzięki niskim kosztom i wygodzie prowadzenia działalności Park przynosi korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale także studentom i absolwentom pomorskich uczelni. Mają oni doskonałą możliwość założenia własnej firmy w przyjaznym otoczeniu, przy jednoczesnym zapewnieniu doradztwa naukowego i biznesowego.

Każdy, kto chciałby skorzystać z oferty czy realizować projekt w Parku, powinien wykazać się innowacyjnością pomysłu i dostarczyć biznesplan.

„Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap IV” – dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, poddziałanie 1.5.1

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- rozbudowa – etap 3

 • Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
 • Umowa: POIG.05.03.00-00-001/09-00 z dnia 9 czerwca 2009 roku
 • Okres realizacji: 2009-2015
 • Koszty całkowite projektu: 181 955 153,25 złotych
 • Koszty kwalifikowalne projektu: 149 045 761,13 złotych
 • Wartość dofinansowania UE: 126 688 896,96 złotych (85%)

Celem realizacji Projektu jest stworzenie optymalnych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach badawczo-rozwojowym i innowacyjnym oraz w oparciu o zaawansowane technologie w takich branżach jak: ICT i multimedia, elektronika, biotechnologia i ochrona środowiska oraz wzornictwo przemysłowe.

Realizacja Projektu była ściśle związana ze wspieraniem firm tworzących rozwiązania innowacyjne oraz z większą absorpcją nowoczesnych technologii w administracji, biznesie oraz edukacji. Kompleksowe wsparcie MSP poprzez dostarczenie nowoczesnej infrastruktury biurowo-laboratoryjnej wraz z zapewnieniem szerokiej oferty usług proinnowacyjnych (m.in. doradztwo, szkolenia, kojarzenie partnerów celem współpracy klastrowej) przyczyni się do rozwoju firm, stymulując przedsiębiorstwa do dalszego tworzenia nowych produktów w danej branży oraz nowych, lepszych miejsc pracy.

Projekt wzmocnił rozwój powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz naukowcami i jednostkami naukowymi. Udostępnianie odpowiedniej infrastruktury, oferowanie unikalnych usług oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności innowacyjnej umożliwi efektywniejsze wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce.

W ramach Projektu wybudowano 47 991,11 m2 obiektów przeznaczonych dla innowacyjnych firm, w tym budynek biurowo-laboratoryjny przy al. Zwycięstwa w Gdyni (budynek IV) oraz tzw. Park Konstruktorów przy ul. Czechosłowackiej w Gdyni. Dzięki realizacji przedsięwzięcia innowacyjni przedsiębiorcy mają do dyspozycji atrakcyjną powierzchnię biurową oraz specjalistyczne laboratoria i prototypownie, m.in. laboratorium elektroniczne oraz pracownię badań niszczących i nieniszczących.

DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013.

Let's EXPO 2!

Projekt „Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorstw z Pomorza poprzez udział w targach branżowych – Let’s EXPO 2!” realizowany w ramach RPO dla woj. Pomorskiego.

 • DMY International Design Festival, Berlin – VI. 2013
 • BIOTECHNICA, Hanower – X. 2013
 • GSMA Mobile World Congress, Barcelona – II. 2014
 • CeBIT, Hanower – III. 2014
 • Call Center World, Berlin – luty 2014
 • Salone Internazionale del Mobile, Mediolan – IV.2014

Bezpośrednio w wyniku realizacji Projektu:
– zostanie przeprowadzonych 7 przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym,
– 6 przedsiębiorstw w 2013 r., 12 przedsiębiorstw w 2014 r. i 4 przedsiębiorstwa w 2015 r. zostaną wsparte w zakresie eksportu, co najmniej 10 przedsiębiorstw podpisze kontrakty handlowe.

 • Ponadto:
 • – wzrośnie konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna regionu pomorskiego,
 • – nastąpi promowanie międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw.
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Nauka i Biznes

Projekt „Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed” (akronim projektu: Nauka i Biznes).

Partnerzy Projektu: Gdański Uniwersytet Medyczny – Lider Projektu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. – Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. Prof. Hilarego Koprowskiego oraz Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia.

Okres realizacji: 01.07.2009 – 30.06.2011

Umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP – działanie 1.5.2. Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosiła 845.046,08 zł; wydatki kwalifikowane do dofinansowania dla działań projektowych realizowanych przez PPNT Gdynia wyniosły 266 858,05. zł.

Projekt miał na celu wzmocnienie regionalnej sieci transferu wiedzy i informacji dla medycyny, farmacji, biotechnologii i kosmetologii, angażującej GUMed, instytucje otoczenia biznesu – parki technologiczne w Gdańsku i Gdyni, oraz firmy. Nauka i Biznes to pierwszy i w tym czasie jedyny projekt w Pomorskiem wspierający sektor medyczny; jego działania adresowane były głównie do pracowników naukowych GUMed oraz jego studentów i obejmowały m.in.:

Nauka i Biznes

 • szkolenia dla pracowników, doktorantów i studentów GUMed
 • wsparcie Zespołów Badawczych działających w GUMed poprzez konsultacje eksperckie
 • stworzenie bazy danych oferty badawczo-usługowej GUMed
 • utworzenie w GUMed punktu informacyjno-kontaktowego ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym
 • powstanie w obu parkach technologicznych punktów kontaktowych ds. współpracy z nauką

W okresie trwałości projektu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia realizowana jest funkcja punktu kontaktowego ds. współpracy z nauką, realizowana w ramach Działu Rozwoju i Komunikacji, którego zadaniem jest wspieranie m.in. pracowników naukowych i absolwentów uczelni poszukujących kontaktów z firmami z branży lub możliwości objęcia wsparciem PPNT Gdynia realizowanych przez nich projektów biznesowych.

 

Design EntreprenuerSHIP

W lipcu 2014 roku zakończył się trzyletni projekt „Design EntreprenuerSHIP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany był do studentów, młodych przedsiębiorców i absolwentów kierunków projektowych, technicznych i ekonomicznych. Uczestnicy mieli okazję zdobycia wiedzy i  praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektowaniem przemysłowym od uznanych europejskich profesorów i przedsiębiorców. Celem projektu było stymulowanie i integrowanie sektora wzornictwa przemysłowego w regionie Południowego Bałtyku (SBR) poprzez wymianę dobrych praktyk i transfer wiedzy. Wyniki projektu koncentrują się na opracowaniu i przetestowaniu wspólnego transgranicznego programu szkoleniowego prowadzącego do lepszej integracji szkolnictwa wyższego i rynków pracy w zakresie zarządzania projektami przemysłowymi. Program składał się z 3 cykli szkoleniowych podzielonych na 3 sesje. Uczestnicy wspierani przez ekspertów i konsultantów podczas wykładów i warsztatów poznawali proces design management. Praca odbywała się w międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach – każdy po 6 osób. Członkowie grup pracowali nad konkretnymi problemami związanymi z wzornictwem przemysłowym i opracowywali rzeczywiste scenariusze (obejmujące budżetowanie, technologie i marketing) dla wybranych firm. Efektem współpracy członków było opracowanie kompleksowych rozwiązań, które firmy mogą zastosować jako punkt wyjścia do dalszego opracowania i wdrożenia. W efekcie powstało uniwersalne curriculum na temat interdyscyplinarnej edukacji w zakresie wzornictwa.

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle to międzynarodowy projekt realizowany przez siedem organizacji ze świata designu mający na celu wykorzystanie potencjału innowacyjnego jaki drzemie w ekologicznym projektowaniu.

Projekt realizowany jest przez organizacje i instytucje pochodzące z krajów Morza Bałtyckiego, tj. Niemiec, Szwecji, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Polski. Jego celem jest zwiększenie potencjału innowacyjności krajów regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie projektowania zrównoważonego zgodnie z ideą tzw. gospodarki obiegowej (tzw. circular economy).

Bezpośrednią inspirację stanowi przykład Szwecji, gdzie przyjęte ekologiczne strategie ekonomiczne przynoszą wymierne efekty – stałe zmniejszanie zanieczyszczenia przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia. Inicjatorzy projektu EcoDesign Circle zadali sobie zatem pytanie: jak osiągnąć równoważne ze Szwedzkimi rezultaty w krajach basenu Morza Bałtyckiego, które posiadają podobne warunki naturalne i zbliżone możliwości społeczne, ekonomiczne, kulturalne?

Dysponentem wiedzy o środowisku naturalnym, jego potrzebach, możliwościach oraz zagrożeniach, są naukowcy, natomiast to w rękach projektantów leży tworzenie produktów, które działać będą wbrew lub w zgodzie z ekosystemem w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumenta. Niezbędne jest zatem nawiązanie dialogu oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń. Zamierzeniem projektu EcoDesign Circle jest zwiększenie potencjału centrów designu i ich użytkowników z regionu z obszaru eko designu. W rezultacie projektanci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą w stanie lepiej identyfikować nowe metody na tworzenie innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów oraz z większym zaangażowanie będą mogli wprowadzać je na wymagający rynek.

Projekt był realizowany w latach: 2016-2019
Budżet projektu: 2 181 877 €

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.ecodesigncircle.eu/
Efekty projektu możecie śledzić na stronie: https://sustainabilityguide.eu/

Creative Traditional Companies Cooperation (CTCC)

Creative Traditional Companies Cooperation, to projekt unijny koncentrujący się na pobudzaniu wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie nadbałtyckim.

Tradycyjne sektory przemysłu są podstawą gospodarki regionalnej, jednak ich działalność w widoczny sposób wpływa na środowisko naturalne. Kluczowe znaczenie ma transport morski, który odpowiada za eksport 90% towarów przeznaczonych na rynki spoza Unii Europejskiej. Działalność związana z morzem – przemysł, produkcja i wykorzystanie energii, transport, turystyka – powinna być stale unowocześniana, aby zmniejszyć jej negatywny wpływ na przyrodę.

Celem projektu jest rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez współpracę międzysektorową. Grupę docelową stanowi ok. 200 firm z Danii, Niemiec, Litwy, Szwecji i Polski.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • stworzenie platformy współpracy między sektorem kreatywnym, a tradycyjnymi sektorami przemysłu działającymi w obszarze morskim;
 • opracowanie metodologii szkoleń dotyczących międzysektorowego poszukiwania innowacji;
 • przygotowanie 30 konkretnych rozwiązań na rzecz rozwoju innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • stworzenie 4 trwałych mechanizmów zapewniających kontynuację i finansowanie opracowanych modeli po okresie realizacji projektu.

Projekt zrealizowano w latach: 2017-2020
Budżet projektu: 1 583 075 €
Projekt CTCC jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Więcej informacji: CTCC

Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport (Secmar)

 

W związku z trwającymi procesami digitalizacji branży morskiej, a w szczególności sektora transportu morskiego, komunikacji Ship to Port, Ship to Ship na pierwszy plan wysuwają się problemy z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa całego sektora.  Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa trwających procesów digitalizacyjnych poprzez połączenie przedstawicieli branży morskiej z wyspecjalizowanymi dostawcami usług IT, a także ze środowiskiem akademickim zajmującym się tematyką cyberbezpieczeństwa, Big Data i IoT.

W trakcie realizacji projektu rozwinięta zostanie międzyregionalna platforma umożliwiająca nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedstawicielami sektora morskiego z wyspecjalizowanymi firmami IT oraz wymianę doświadczeń i wiedzy.

Długofalowym efektem projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa sektora transportu morskiego w zakresie komunikacji, a także wymiany, przechowywania i zabezpieczenia danych oraz wyspecjalizowanie obszaru Południowego Bałtyku w zakresie cyberbezpieczeństwa branży morskiej oraz aktywizacja prywatnego sektora w działaniach mających na celu przygotowanie branży morskiej na wyzwania przyszłości w tym zakresie.

partnerzy projektu:

 • Blue Science Park (Szwecja) – lider projektu
 • Maritime development Center (Dania)
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (Polska)
 • Klaipeda Science and Technology Park (Litwa)
 • Blekinge Technical University (Szwecja)

Dzięki projektowi zakładamy zaktywizowanie firm skupiających się w PPNT Gdynia i rozwinięcie dla nich możliwości współpracy z podmiotami lokalnymi (Port Gdynia, firmy należące do Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego – jako partnerzy PPNT w projekcie), a także i co najważniejsze z podmiotami zagranicznymi, celem rozwinięcia współpracy regionalnej oraz rozszerzenia i dywersyfikacji płaszczyzn działania.

zadania PPNT Gdynia jako partnera projektu:

 • prace nad przygotowaniem strategii cyberbezpieczeństwa sektora transportu morskiego
 • współpraca przy opracowaniu założeń organizacyjnych i biznesowych dla tworzonej platformy
 • organizacja cyklu warsztatów lokalnych z udziałem przedstawicieli branży morskiej oraz sektora IT
 • organizacja międzynarodowych wydarzeń podsumowujących warsztaty lokalne

budżet projektu:

 • okres realizacji – 01.07.2019 - 30.06.2021
 • budżet projektu – 922 324,10 EUR, z czego dofinasowanie z ERDF 718 892,08 EUR

Projekt SECMAR jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Skip to content