FALOCHRON dla firm parkowych

FALOCHRON dla firm parkowych

Parkowicze, poniżej przedstawiamy wszystko, co musicie wiedzieć nt. tego, jak skorzystać z gdyńskiego pakietu pomocy dla przedsiębiorców Falochron w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem. Ta podstrona zawiera tylko i wyłącznie informacje dot. zwolnienia, obniżki lub bezodsetkowego odroczenia należności czynszowych dla najemców lokali gminnych, do których zaliczają się lokale w PPNT Gdynia.

rodzaje ulg i ich warunki

W zależności od sytuacji, firmy działające na terenie Parku mogą się ubiegać o 4 rodzaje wsparcia w zakresie czynszu. Można wnioskować o jedną lub kilka ulg. Wszystkie ulgi są pomocą publiczną (zobacz FAQ) oraz są dostępne także dla dłużników (pod warunkiem pisemnego uznania długu).

 • 1) odstąpienie od pobierania należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy

  dla kogo?
  podmioty objęte zakazami oraz ściśle funkcjonalnie powiązane z objętymi zakazami (np. restauracja, przedszkole)
  na jaki okres?
  od 14 marca do końca miesiąca w którym ustanie zakaz
  warunki:
  nie opłacenie faktur z tytułu najmu za miesiące, w których ma być przyznana ulg

 • 2) 50% obniżki czynszu za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy

  dla kogo?
  pozostałe podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu wskutek COVID-19
  na jaki okres?
  od 14 marca do końca miesiąca w którym ustanie zakaz
  warunki:
  utrzymanie zatrudnienia i niewypowiadanie umowy najmu do końca 2020
  nie opłacenie faktur z tytułu najmu za miesiące, w których ma być przyznana ulg

  Dotrzymanie warunków obniżki czynszu będzie weryfikowane później.

 • 3) 30% obniżki czynszu za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy

  dla kogo?
  pozostałe podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu wskutek COVID-19
  na jaki okres?
  od 1 lipca do końca 2020
  warunek:
  utrzymanie zatrudnienia i niewypowiadanie umowy najmu do końca 2020
  nie opłacenie faktur z tytułu najmu za miesiące, w których ma być przyznana ulg

 • 4) bezodsetkowe odroczenie należności czynszowych bez naliczania oprocentowania za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy

  dla kogo?
  wszystkie podmioty o których mowa w pkt. 2)
  na jaki okres?
  do max. 3 miesięcy od pierwszego miesiąca po ustaniu stanu epidemicznego

   

Dotrzymanie warunków obniżki czynszu będzie weryfikowane później.

 

składanie wniosków

Informujemy, że pisemne wnioski dotyczące ubiegania się o ulgi będą przyjmowane do dnia 31.12.2020.

Formalnie wniosek może mieć dowolną formę. Jednak sugerujemy, żeby było to zeskanowane pismo lub treść maila, zawierająca następujące informacje:

 • podstawowe dane dotyczące działalności (np. nazwa, NIP itp.)
 • dane adresowe i kontaktowe
 • wskazanie ulg z programu Falochron, o które ubiega się firma

Wnioski można składać mailowo na adres dedykowanego opiekuna firmy i rekomendujemy ten sposób.

Firma, która złożyła wniosek bezpośrednio do PPNT Gdynia, nie musi tego robić ponownie poprzez adres falochron.biznesu@gdynia.pl.

Można to zrobić także poprzez ePUAP lub w formie tradycyjnej, korzystając np. z tzw. wrzutni na dokumenty w budynku Urzędu Miasta dopisując hasło FALOCHRON BIZNESU – jednak nie rekomendujemy tych sposobów.

co oprócz wniosku?

Poza samym wnioskiem, przy jego składaniu najlepiej od razu załączyć wypełnione, podpisane (przez osoby uprawnione do reprezentacji) i zeskanowane:

 • zał. 1 - oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia
 • zał. 2 - oświadczenie o niewypowiadaniu umowy/kontynuacji bieżącego projektu i uznaniu długu
 • zał. 3 - oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji
 • zał. 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 • zał. 5 - oświadczenie - uzasadnienie pogorszenia płynności finansowej

Wszystkie wzory można ściągnąć w sekcji „wzory dokumentów” poniżej. Jeśli Twoja firma złożyła już wniosek, zostanie poproszona przez opiekuna firmy o dosłanie wszystkich brakujących informacji/dokumentów.

dokumenty

FAQ

 • Przyjmowanie wniosków dla firm, które chcą ubiegać się o obniżenie o 30% należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy

  jak się ubiegać?

  ▪️ firmy, które złożyły wniosek o ulgę 30% razem z wnioskiem o 1 lub 2 ulgę muszą dostarczyć do PPNT:
  – załącznik nr 1 (jeśli otrzymały ulgę 100%)
  – załącznik nr 2
  – załącznik nr 4 (w części D koniecznie jest wykazanie dotychczas uzyskanej pomocy publicznej)

  ▪️ pozostałe firmy muszą dostarczyć:
  – wniosek (podstawowe informacje o firmie, dane adresowe i kontaktowe, wskazanie ulgi)
  – załączniki od 1 do 5

  Skany dokumentów podpisane przez osoby umocowane należy przesłać mailowo na adres dedykowanego opiekuna firmy, który poinformuje o dalszym przebiegu procedury.

  dla kogo?
  dla podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu wskutek COVID-19

  na jaki okres?
  od 1 lipca do końca 2020

  warunki:
  utrzymanie zatrudnienia i niewypowiadanie umowy najmu do końca 2020
  nie opłacenie faktur z tytułu najmu za miesiące, w których ma być przyznana ulg

 • Jakim firmom przysługują ulgi/zwolnienia zwarte w Falochronie?

  Generalnie w Falochronie ujęte są rozwiązania dla 2 rodzajów podmiotów:

  • takie, które objęte zostały zakazami prowadzenia działalności oraz takie, które są ściśle funkcjonalnie powiązane z objętymi zakazami (zgodnie z przepisami ustanawiającymi stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii), np. restauracje (objęte zakazem), przedszkole (objęte zakazem), CN Experyment (objęte zakazem), sklepik przy CN Experyment (ściśle funkcjonalnie powiązany z objętym zakazem CN Experyment)
  • pozostałe podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

  Ubiegając się o ulgę należy wskazać/opisać, w jaki sposób COVID-19 negatywnie wpłynął na płynność finansową firmy. Służy do tego załącznik nr 5, w którym jest miejsce na uzasadnienie dla pogorszenia się sytuacji.

 • Co dokładnie oznacza termin „należności czynszowe”?

  W przypadku firm parkowych, tzw. „Partnerów PPNT”, za należności czynszowe uznaje się czynsz + ryczałt za części wspólne. Ulgi i zwolnienia ujęte w Falochronie obejmują właśnie te opłaty. Oznacza to, że firmy parkowe, które skorzystają z Falochronu, w okresie objętym ulgami/zwolnieniami muszą opłacać w pełni jedynie faktury za media.

 • Co to znaczy „utrzymanie zatrudnienia”?

  Punktem wyjścia do oceny warunku dot. utrzymania zatrudnienia jest wskazana w składanym oświadczeniu liczba pracowników (pełnych etatów) wg. stanu na dzień 1 marca 2020. PPNT Gdynia/Gmina Miasta Gdyni będzie oceniać, czy zatrudnienie na koniec roku 2020 uległo zmniejszeniu w porównaniu do stanu na dzień 1 marca 2020. Zmiany w wynajmowanej powierzchni mają tu drugorzędne znaczenie. Istotna jest zgłoszona liczba pracowników (etatów) przez firmy do PPNT Gdynia (przypominamy, że firmy parkowe mają obowiązek zgłaszać administracji PPNT Gdynia zmiany w zakresie pracowników pracujących na rzecz siedziby firmy działającej w Parku).

  Niedotrzymanie warunku utrzymania zatrudnienia będzie skutkowało cofnięciem przyznanych ulg/zwolnień i wystawieniem faktur korygujących za okres objęty ulgami/zwolnieniami.

  W oświadczeniu o utrzymaniu liczby miejsc pracy należy wpisać pełne etaty. Czyli np. jeśli firma zatrudnia 20 pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze, 2 osoby na 1/2 etatu, 1 osobę na umowę-zlecenie oraz 2 osoby na umowy cywilno-prawne (łącznie 24), w składanym dokumencie należy wpisać 20.

 • Co w przypadku, gdy moja umowa najmu wygasa przed końcem 2020 roku?

  Firma, której umowa najmu wygasa przed końcem 2020 roku, deklaruje w składanym oświadczeniu, że złoży do PPNT Gdynia formularz aplikacyjny z nowym projektem lub formularz kontynuacji (w zależności od sytuacji projektowej) i podpisze nową umowę najmu w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Rady Naukowej/Dyrektora PPNT Gdynia tak, by zachować ciągłość działalności w Parku.

  Jeśli firma, pomimo uzyskania pozytywnej decyzji na nowy projekt/kontynuację, nie podpisze nowej umowy najmu, wszystkie ulgi/zwolnienia zostaną cofnięte i wystawione zostaną faktury korygujące za ten okres. Innymi słowy – nie został dotrzymany jeden z warunków otrzymania ulgi/zwolnienia.

 • Ulgi/zwolnienia a pomoc publiczna

  Ulgi i zwolnienia zawarte w pkt. 1) i 2)  pomocą publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. EU C 911 z 20.03.2020 str. 1). W związku z tym każda firm musi zostać zweryfikowana pod kątem tego, czy może przyjąć pomoc publiczną. Dlatego też wraz z wnioskiem i oświadczeniami przesyła Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19. Zgodnie z ww. przepisami, jeśli firma była w złej sytuacji finansowej już 31 grudnia 2019, pomoc publiczna w kontekście trwającej epidemii COVID-19 jej nie przysługuje.

  Przy czym zwracamy uwagę na fakt, że jest to inny rodzaj pomocy publicznej niż pomoc de minimis, którym objęte są stawki czynszowe dla Partnerów PPNT i w związku z tym nie wliczają się do puli pomocy de minimis, z której firmy korzystają przy podpisywaniu czy aneksowaniu umów najmu z PPNT Gdynia.

  Z kolei wsparcie opisane w pkt. 3) i 4) jest pomocą de minimis.

 • Podpis elektroniczny

  Wszystkie dokumenty/oświadczenia można podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Takie dokumenty można wysłać mailem bezpośrednio do PPNT Gdynia, do UM Gdynia lub złożyć poprzez ePUAP.

zobacz też:

Skip to content