konkurs ofert zbycia sprzętów laboratoryjnych PPNT

konkurs ofert zbycia sprzętów laboratoryjnych PPNT

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni z siedzibą  w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, kod pocztowy 81-451 (dalej: ”Organizator”), zaprasza osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem ruchomości do składania ofert pisemnych celem zakupu mienia w drodze przetargu pisemnego ogłoszonego w trybie i na zasadach określonych w Art. 701 i następne  Kodeksu Cywilnego.

Na sprzedaż przeznaczony został następujący sprzęt laboratoryjny:

Nazwa urządzenia/model Producent Rok produkcji Stan techniczny Cena min.
Inkubator INCO2 Model: INC153 MEMMERT 2004 Sprawny/ nosi ślady użytkowania 4 700,00
Zestaw do filtracji Bioengineering 2004 sprawny 1 800,00
Kolektor frakcji  FC 203B Gilson 2004 sprawny 1200,00
Kolektor frakcji FC 204 B Gilson 2004 sprawny 1550,00
Komora laminarna BTE/LA2-4A1 ESCO 2004 Uszkodzony czujnik przepływu powietrza 5 000,00

Wszelkie koszty związane z demontażem, wyniesieniem urządzeń oraz transportem, stanowiącym przedmiot przetargu, ponosi kupujący.

Sprzedaż wymienionego sprzętu laboratoryjnego następuje z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Podlegające sprzedaży urządzenia można oglądać po uprzednim umówieniu się. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z oferentami są pracownicy PPNT Gdynia: Joanna Głowacka oraz Jolanta Grzenkowicz – Wydra (tel.: 58 880 81 34/35).

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną Ofertę z wyszczególnionymi nazwami sprzętu, bez obowiązku zakupu wszystkich sprzętów.

Oferent zobowiązany jest do złożenia Oferty pisemnie i w języku polskim. Do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta i/lub podpisania Umowy, o ile prawo do podpisania Oferty i/lub Umowy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą lub informacji widniejących w odpowiednim rejestrze. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania Oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z Ofertą. Składane pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa przez pełnomocnika, któremu zostało ono udzielone.

Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Oferty złożone po terminie składania Ofert nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której zaproponowana zostanie najwyższa cena zakupu.

 

W przypadku, gdy w dwóch lub większej liczbie Ofert zostanie zaoferowana jednakowa cena zakupu sprzętu, Organizator wezwie Oferentów do złożenia Ofert dodatkowych, w których Oferenci będą mogli zmienić cenę  zakupu sprzętu laboratoryjnego.

Oferenci składający Oferty dodatkowe nie mogą zaproponować niższej ceny zakupu niż była wykazana w ofercie pierwotnej.

Z Oferentem, którego Oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa sprzedaży o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia.

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Przetarg – Sprzęt laboratoryjny” można składać w terminie do 25.06.2021 do godziny 10:00 w siedzibie Organizatora al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Budynek IV Biurowo – Laboratoryjny, V piętro, Sekretariat pok. A5.10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.06.2021 o godzinie 10:30 w siedzibie Organizatora al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Budynek IV Biurowo – Laboratoryjny, V piętro, sala B5.01

Przetarg zakończy się dokonaniem wyboru najkorzystniejszej Oferty lub unieważnieniem postępowania. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

W przypadku niepodpisania umowy we wskazanym przez Organizatora terminie, Organizator ma prawo podpisać umowę z następnym w kolejności Oferentem.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Oferent, Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów, bez względu na wynik postępowania.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu (unieważnienia przetargu) na każdym etapie, bez wyboru żadnej oferty i bez podawania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo zmiany warunków przetargu na każdym etapie trwania. Oferentom nie przysługuje odwołanie, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. sytuacji.

Wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie BIP oraz zostaną przesłane drogą elektroniczną (e-mail) do Oferentów, którzy złożą Oferty w ramach przetargu.

Oferent, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Organizatora.

Wydanie sprzętu nastąpi po dokonaniu zapłaty za fakturę, w terminie ustalonym z Organizatorem.

powrót
Skip to content