Konkurs – wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Konkurs – wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Ruszył nabór ofert w konkursie skierowanym do organizacji pożytku publicznego. Zgłoś swój projekt i stwórz razem z PPNT Gdynia | Centrum Designu zrównoważone miasto!

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 3370/21/VIII/M z dnia 23.02.2021 roku, ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 150 000,00 złotych.

Cele merytoryczne konkursu:
·  strategiczne działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym w mieście;
·  działania lokalne i  kolektywne angażujące mieszkańców i dające im poczucie sprawczości;
·  edukacja w zakresie skutków zmian klimatu i sposobów zapobiegania;
· działania wpisujące się w strategię miasta na rzecz zapobiegania zmian klimatu;
·  estetyzacja przestrzeni publicznej;
·  wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni;
· wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości;
· promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej; 
· oferty powinny uwzględniać co najmniej jedno z wyzwań mieszkańców Gdyni:
a. zrównoważone zakupy;
b. niemarnowanie jedzenia;
c. jakość powietrza;
d. segregacja śmieci w przestrzeni publicznej i prywatnej;
e. elektroodpady;
f. naprawa i drugie życie przedmiotów;
g. zasoby wodne/walka z suszą;
h. zrównoważony transport;
i. tereny zielone i dbanie o flore i faune w mieście;
j. zanieczyszczenie światłem;
k. oszczędzanie energii.

Kryteria oceny ofert:

· innowacyjność –  najwyżej punktowane będą nowatorskie działania związane z zapobieganiem zmian klimatu w mieście Gdynia, promujące dobre praktyki i zrównoważone projektowanie, oparte na technologii zrównoważonego budownictwa i rozwoju miast. Najwyżej punktowane będą zadania wykorzystujące wzornictwo wpisujące się w idee ekonomii cyrkularnej i procesów zorientowanych na człowieka, stosujące wysokiej jakości, trwałe materiały i rozwiązania.

· kontekst społeczny – wysoko ocenione zostaną propozycje progresywne, trwałe w skutkach i kreujące dobre postawy mieszkańców związane z zapobieganiem zmian klimatu wśród mieszkańców.

· lokalność – dostosowanie charakterystyki zadania do specyfiki Miasta Gdyni oraz dzielnicy, której dotyczy projekt. Wpisujące się w strategie miasta dot. zapobiegania zmian klimatu. Poprawiające funkcjonowanie miasta, rozwiązujące zidentyfikowane problemy i współgrające z estetyką miasta.

· kompleksowość zadania – najwyżej punktowane będą oferty uwzględniające działania konsultacyjne ze społecznością lokalną przed realizacją projektu oraz działania promocyjne i animacyjne w trakcie trwania projektu.

 

Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po wprowadzeniu oferty do systemu konieczne jest wydrukowanie potwierdzenia, które następnie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku“.

Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 12 kwietnia 2021 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.

PRZECZYTAJ RAPORT.

SZCZEGÓŁY I ZAKRES KONKURSU.

ZŁÓŻ OFERTĘ.

 

Masz wątpliwości, chcesz zapytać o projekt? Zadzwoń do nas tel. +48 58 88 08 233

powrót
Skip to content