Innovation Fund

Innovation Fund

Innovation Fund to jeden z największych programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanych z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

Fundusz ten będzie finansował przełomowe technologie w dziedzinach:
– energii ze źródeł odnawialnych
– energochłonnych sektorów przemysłu
– magazynowania energii oraz jej wychwytywania
– wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla

Zapewni on impuls do ekologicznego ożywienia gospodarczego, tworząc lokalne, przyszłościowe miejsca pracy, torując drogę do neutralności klimatycznej i wzmacniając europejskie przywództwo w dziedzinie technologii na skalę globalną. W latach 2020-2030 fundusz innowacyjny przeznaczy około 10 mld euro ze sprzedaży na aukcji uprawnień w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zapewni finansowanie w wysokości 1 mld euro na duże projekty dotyczące czystych technologii, aby pomóc w przezwyciężeniu ryzyka związanego z komercjalizacją i demonstracją na dużą skalę. Wsparcie to pomoże nowym technologiom wejść na rynek. W przypadku obiecujących projektów, które jeszcze nie są gotowe do wprowadzenia na rynek, przeznacza się odrębny budżet w wysokości 8 mln euro na pomoc w opracowywaniu projektów.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla projektów kwalifikujących się w dziedzinach wskazanych powyżej ze wszystkich państw członkowskich UE, a także z Islandii i Norwegii. Środki te mogą być wykorzystywane we współdziałaniu z innymi inicjatywami w zakresie finansowania publicznego, takimi jak pomoc państwa lub inne unijne programy finansowania. Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności. Przewidziane jest finansowanie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Do wysokości 40% całkowitej przyznanej kwoty dotacji środki mogą zostać wypłacone po zamknięciu finansowym lub po osiągnięciu określonego etapu poprzedzającego zamknięcie finansowe, jeżeli taki kamień milowy został określony w umowie o grant. Granty będą wypłacane w formie ryczałtu. Płatności będą zależeć od właściwej realizacji działania, osiągnięcia rezultatów i zakończenia pakietów prac.

Celem funduszu jest stworzenie odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw do inwestowania w nową generację technologii niskoemisyjnych i zapewnienie przedsiębiorstwom z UE przewagi pioniera, aby mogły się stać światowym liderem w dziedzinie technologii. Fundusz innowacyjny będzie wdrażany przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewni pomoc w zakresie rozwoju projektów, które nie są gotowe do pełnego zastosowania.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund

powrót
Skip to content