Design talks Business Training | EcoDesign [en]

kiedy: czwartek, 26.11.2020, godz. 10:00 – 15:00
gdzie: online
wstęp: dostęp bezpłatny, wymagana rejestracja, ZAPISZ SIĘ

scroll down for english version

Jak wdrażać myślenie projektowe, koncentrujące się nie tylko na ludziach, ale empatii do otoczenia? Już 26 listopada weź udział w DtB Training | EcoDesign i dowiedz się jak tworzyć produkty i usługi minimalizując negatywny wpływ na środowisko.

Podczas wydarzenia dowiesz się jak budować modele biznesowe oparte na założeniach gospodarki obiegu zamkniętego oraz poznasz rolę projektanta we wprowadzaniu w życie strategii takich jak: dziel się, naprawiaj, używaj ponownie, przetwarzaj, poddawaj recyklingowi. Poznaj metody projektowe i przykłady wdrożeń, które pokazują jak projektowanie wspomaga zrównoważony rozwój i gospodarkę obiegu zamkniętego. How to Design Circular Business to część, skierowana do wszystkich osób zainteresowanych zrównoważonym projektowaniem i gospodarką obiegu zamkniętego. EcoDesign Learning Factory Training, pomoże natomiast poszerzyć wiedzę osób zainteresowanych metodami i narzędziami budowania przewagi konkurencyjnej opartej o ekonomię cyrkularną.

 

Dla kogo?

 • projektantów;
 • ekspertów;
 • projektantów produktu;
 • przedsiębiorców;
 • kierowników firm;
 • specjalistów ds. Marketing;
 • osób chcących poszerzać swoje umiejętności i wiedzę.

 

Co zyskasz?

 • Poznasz zasady projektowania w duchu gospodarki obiegu zamkniętego;
 • Zapoznasz się z faktami potwierdzającymi przewagę zrównoważonego projektowania;
 • Wesprzemy Cię morzem inspiracji do działania;
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu nowych metod i narzędzi;
 • Uczestnictwo w części EcoDesign Learning Factory potwierdzone zostanie certyfikatem;
 • Nauczysz się jak korzystać z narzędzi w codziennej pracy;
 • Wymienisz się doświadczeniem z ekspertami i innymi uczestnikami.

 

Agenda:

10:00 – 11:00 (CET) lecture | How to Design Circular Business

12:00 – 15:00 (CET) training | EcoDesign Learning Factory

 • Why and how? EcoDesign Learning Factory;
 • Deep dive #1: Life Cycle System Design;
 • Deep dive #2: Circular Business Models;
 • Next steps: How to apply methods in your business;
 • Discussion and networking.

 

Wydarzenie w języku angielskim.

Ze względu na pracę w grupie, EcoDesign Learning Factory Training posiada ograniczoną liczbę miejsc oraz skierowana jest do osób chcących rozwijać swoje umiejętności, dlatego koniecznie prześlij wypełniony formularz, który podpowie nam jaki jest Twój poziom wiedzy i zaangażowania.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu EU EcoDesign Circle 4.0 z programu Interreg Baltic Sea Region.

organizator: Gdynia | PPNT Gdynia | Centrum Designu

współorganizator: TU Berlin, Fraunhofer IZM

Goście:

Ronja Scholz – TU Berlin, naukowiec zajmująca się projektowaniem usług obiegu zamkniętego w katedrze interdyscyplinarnego zrównoważonego rozwoju elektroniki na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Już w trakcie studiów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego skupiała się na projektowaniu ekologicznym oraz możliwościach i odpowiedzialności designu w procesie tworzenia zrównoważonych produktów i doświadczeń. Scholz pracowała w zespołach projektowych na całym świecie, korzystając z podejścia Design Thinking do tworzenia innowacyjnych produktów skupionych na użytkowniku, a także opracowywania interdyscyplinarnych, współtworzonych procesów. Zanim dołączyła do TU Berlin, była kierowniczką ds. innowacji i projektantką biznesową w obszarze druku 3D, eksplorując możliwości nowych, zasobooszczędnych sposobów produkcji i łańcuchów dostaw. Ma zatem doświadczenie w opracowywaniu holistycznych podejść rynkowych, które uwzględniają ludzi, technologie i biznes oraz podejść rynkowych dla produktów cyfrowych i rzeczowych w oparciu o filozofię lean. Jest sprawną trenerką, facylitatorką warsztatów i procesów, która pomaga zespołom zrealizować ich potencjał.

Dr Max Marwede – TU Berlin | Fraunhofer IZM,  jest naukowcem zatrudnionym w Instytucie Fraunhofer ds. Niezawodności i Mikrointegracji (Fraunhofer IZM), a także uczestniczy w projekcie badawczym „Starzenie się produktów jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju – przyczyny i alternatywy” na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Marwede opracowuje ekoinnowacyjny proces dla produktów o długim cyklu życia. Jako pracownik działu „Inżynieria środowiskowa i inżynieria niezawodności” we Fraunhofer IZM oraz jako freelancer wspiera spółki w projektowaniu zrównoważonych produktów. Udziela niemieckim i europejskim władzom publicznym konsultacji z zakresu przyszłych wymogów eko designu. Ma doświadczenie w opracowywaniu technologicznych map drogowych, interdyscyplinarnej współpracy z różnymi interesariuszami oraz zarządzaniu projektami badawczymi ukierunkowanymi na przemysł w różnych obszarach technologii (technologie automatyzacji, OZE, elektronika). W ramach swojej pracy Marwede usprawnia i moderuje ekoinnowacyjne procesy oraz uczy inżynierów i projektantów projektować zrównoważone produkty.

Tapani Jokinen – Fraunhofer IZM, projektant przemysłowy pracujący na styku gospodarki obiegu zamkniętego, systemów, foresightu i designu. Jokinen pomaga budować elastyczność zespołów, produktów i firm przez zastosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, aby ich przyszłe kierunki działalności, produkty i usługi były zrównoważone. Ma 25 lat doświadczenia w projektowaniu na różnych stanowiskach i w różnych miejscach świata. Specjalizuje się w projektowaniu strategicznym i projektowaniu obiegu zamkniętego. Jokinen jest konsultantem ds. projektowania w Instytucie Fraunhofer IZM, a także założycielem TJ-Design, praktyki konsultingowej dla branży kreatywnej, która łączy strategiczne innowacje i designu z praktykami biznesowymi z zakresu zrównoważonego rozwoju. Był kierownikiem ds. portfelu projektowego i strategii w Microsoft / Nokia, gdzie był pierwszym projektantem ikonicznego modelu telefonu Nokia 3310. Tapani mieszka i pracuje w Helsinkach i Berlinie.

Host:

Paulina Kisiel – dyrektor kreatywna, producent i Design Manager z ponad 12-letnim doświadczeniem w świecie designu. Od maja 2020 roku aktywny członek BEDA BOARD, stowarzyszenia, którego strategiczną misją jest wzmocnienie postrzegania strategicznej roli designu w Europie. Od 2012 roku zaangażowany w tworzenie nowej jakości festiwalu Gdynia Design Days, a także innych bieżących działań w ramach PPNT Gdynia | Centrum Designu. Na co dzień jako dyrektorka festiwalu skupia się na dokładnym obserwowaniu trendów, aby dostosować program do potrzeb użytkowników. Nagrodzona tytułem Stratega Roku 2017 przez magazyn Design Alive. Ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej oraz Zarządzanie Projektowaniem na SWPS.

 

__________________________________________________

when? thursday, 26 November 2020, 10:00 – 15:00

where? online

entrance: free entrance, compulsory registration, REGISTER NOW

How to implement design thinking that is focused not just on people, but on empathy towards the environment? Take part in DtB Training | EcoDesign and find out how to create products and services with minimum negative environmental impact.

During the event, you’ll find out how to build business models based on the principles of circular economy and discover the designer’s role in implementing strategies such as share, repair, reuse, remake, and recycle. Get to know design methods and implementation examples that will show you how design can assist sustainable development and circular economy. How to Design Circular Business is the lecture addressed to everyone interested in sustainable design and circular economy. EcoDesign Learning Factory Training, moreover, will help broaden your knowledge concerning the tools and methods of using circular economy to build your competitive edge.

 

Who is it for?

 • designers;
 • experts;
 • product designers;
 • entrepreneurs;
 • company managers;
 • marketing specialists;
 • anyone wanting to broaden their knowledge and skills.

 

What will you gain?

 • You’ll get to know the principles of circular design;
 • You’ll learn the facts proving the advantages of sustainable design;
 • You’ll be immersed in a sea of inspirations to act;
 • You’ll gain practical knowledge concerning new methods and tools;
 • You’ll learn to use the tools in your everyday work;
 • You’ll share your experience with experts and other users;

 

Agenda:

10:00 – 11:00 (CET) lecture | How to Design Circular Business

12:00 – 15:00 (CET) training | EcoDesign Learning Factory

 • Why and how? EcoDesign Learning Factory;
 • Deep dive #1: Life Cycle System Design;
 • Deep dive #2: Circular Business Models;
 • Next steps: How to apply methods in your business;
 • Discussion and networking.

 

The event will be held in English.

Remember that the event is only available to registered users. EcoDesign Learning Factory Training will be based on teamwork, so the number of participants is limited. This part of the event is addressed to people who want to build on their existing skills, so don’t forget to send us your completed form to let us know your level of knowledge and engagement.

The event is organized under the EU EcoDesign Circle 4.0 project financed under Interreg Baltic Sea Region Programme.

 organized by Gdynia | PPNT Gdynia | Design Centre

co-organiser: TU Berlin, Fraunhofer IZM

Speakers:

Ronja Scholz – TU Berlin, circular service design researcher at the chair for transdisciplinary sustainabilty in electronics at TU Berlin. Already during her studies of industrial design she focused on ecologic design and the possibilities and responsibilities of design in the process of creating sustainable products and experiences. Ronja has been working in design teams around the globe where she used the Design Thinking approach to create innovative user centric products but more over to establish interdisciplinary, co-creational processes. Before joining TU Berlin she was an innovation manager and business designer in the 3D-printing field exploring the opportunities for new, resource saving ways of production and supply chains.As such she has experience in developing holistic market approaches that take in regard people, technologies and business and deriving lean market approaches for digital and tangible products. As an agile coach she facilitates workshops and processes and helps teams to make use of their potentials.

Dr Max Marwede – TU Berlin | Fraunhofer IZM, Research Fellow at the Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (Fraunhofer IZM) and holds a Postdoc position in the Junior Research Group „Obsolescence as a challenge for sustainability – causes and alternatives“ at the Technical University Berlin. As a Postdoc he develops an eco-innovation process for long-living products. As part of the department “Environmental and Reliability Engineering” of the Fraunhofer IZM and as a freelancer he supports companies in designing sustainable products and consults German and European public authorities on future ecodesign requirements. He has experience with technology roadmapping, interdisciplinary stakeholder cooperation and project management in industry-oriented research projects in various technology fields (automation technologies, renewable energies and electronics). Part of his work is to facilitate and moderate eco-innovation processes and train engineers and designers how to develop sustainable products.

Tapani Jokinen – Fraunhofer IZM, Industrial Designer (FIN) working at the intersection of circular economy, systems, foresight, and design. In his daily work, he helps teams, products, and companies to become more resilient by applying circular design principles to make their future business, products, and services sustainable. He has 25 years extensive Design experience in various capacities and global locations, specialized on Strategic Design and Circular Design. Besides his work as a Design Consultant at Fraunhofer IZM, he is the founder of TJ-Design, a creative consulting firm that fuses strategic innovation and design with sustainability business practices. He was Head of the Design Portfolio and Strategy at Microsoft / Nokia, where he was initial designer behind the iconic Nokia 3310. Tapani lives and works in Helsinki and Berlin.

Host:

Paulina Kisiel – creative Director, Producer and Design Manager with more than 12 years of experience in the world of design. A strategic thinker who can clearly see the benefits and flaws of most situations.  Since May 2020 an active Member of BEDA BOARD an association with a strategic mission to strengthen the perception of design across Europe. Since 2012, involved in creating a new quality of the Gdynia Design Days festival, as well as other ongoing activities under PPNT Gdynia | Design Centre. As Director, her daily work focuses on precise observation of trends in order to tailor the festival programme to user needs. Awarded the title of Strategist of the Year 2017 by Design Alive magazine. She graduated from the Faculty of Architecture and Urban Planning at the Gdansk Technical University and Design Management at SWPS.

powrót