rosiczki i torfowce

Bio Laboratorium utrzymuje bank nasion i tkanek roślin z rodzaju Drosera oraz zarodników i tkanek roślin z rodzaju Sphagnum, pozyskanych z terenu Pomorza.

rosiczki i torfowce

Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej – etap II

Efektem wieloletnich prac związanych z ochroną gatunkową ex situ jest opracowanie metody wprowadzania i namnażania w warunkach in vitro torfowców i rosiczek. Celem tego działania jest odbudowanie pokrywy roślinnej na zdegradowanych torfowiskach, z wykorzystaniem zabiegów reintrodukcji;

Prowadzone na torfowisku Czarne Bagno obserwacje, wskazują, iż większość reintrodukowanych rosiczek i torfowców, zaaklimatyzowała się w warunkach naturalnych i uzyskała formę wzrostu typową dla organizmów ze stanowisk naturalnych.

Zasadzone osobniki zaczęły pomnażać się wegetatywnie – wytwarzać nowe rozety liściowe. W przypadku rosiczki okrągłolistnej u około 15% introdukowanych roślin zaobserwowaliśmy również kwitnienie i owocowanie.

Przeprowadzone badania molekularne w zakresie zmienności somaklonalnej potwierdzają, że zastosowanie metody in vitro, nie ma istotnego wpływu na zmienność genetyczną hodowanych roślin. W większości przypadków nie obserwuje się różnic genetycznych pomiędzy osobnikami wyhodowanymi z nasion tej samej rośliny macierzystej. Wskazuje to na brak detekcji ewentualnych mutacji, które mogłyby być źródłem niekorzystnych zmian fenotypowych.

Aktualnie pracujemy nad metodą wprowadzenia do hodowli in vitro innych roślin torfowiskowych. To cztery gatunki mszaków: (błotniszek wełnisty Helodium blandowii, mszar krokiewkowaty Paludella squarrosa, błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens, skorpionowiec brunatnawy Scorpidium scorpioides).

sprawozdanie z projektu Czynna ochrona roślinności torfowiskowej etap II

budżet projektu

okres realizacji – 01.08.2018- 31.05.2021
koszt kwalifikowany – 97 000 zł, dofinansowanie ze środków WFOŚ – 30 000 zł (dotacja)

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.www.wfos.gdansk.pl

Skip to content