Rosiczki III

„Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego."

Etap III "Namnażanie torfowców w warunkach in vitro w celu reintrodukcji na zdegradowane torfowiska wysokie. Utrzymanie banku tkanek torfowca i baku nasion rosiczki z obszaru Pomorza”. 

Projekt był realizowany w okresie 01.03.2014 – 30.11.2016 przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach prowadzonych prac laboratoryjnych i terenowych w zakresie otrzymanego dofinansowania zrealizowane wszystkie założone zadania:

- odnowiono i utrzymano istniejący bank nasion i tkanek roślin z rodzaju Drosera z terenu Pomorza;
- stworzono bank zarodników i poszerzono bank tkanek roślin z rodzaju Sphagnum z terenu Pomorza;
- opracowano metody namnażania tkanek torfowca na skalę warunkującą uzyskanie ilości materiału odpowiedniej do skutecznej reintrodukcji konkretnych gatunków na zdegradowanych torfowiskach wysokich;
- obserwowano przeżywalność i zdolności pomnażania wegetatywnego uzyskanego materiału torfowcowego w warunkach naturalnych (na zdegradowanym torfowisku wysokim Czarne Bagno);
- przeprowadzono analizy chemiczne, których wyniki wykazały brak pozostałości pestycydów w wodzie pochodzącej z torfowiska.
- monitorowano zmienność genetyczną populacji oraz kontrolowano zmienność somaklonalną kultur tkanek in vitro torfowców i rosiczek;
- kształtowano postawy proekologiczne społeczeństwa województwa pomorskiego poprzez popularyzację wyników badań.
Ostatecznym rezultatem projektu było uzyskanie materiału roślinnego poprzez hodowle laboratoryjną w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w celu restytucji torfowisk Czarne Bagno oraz Bagna Izbickie.

Wszystkie podejmowane w projekcie działania, oprócz wartości poznawczych i walorów wdrożeniowych, przyczyniły się do edukacji społeczności Pomorza w zakresie wiedzy na temat ekosystemów torfowiskowych.

Projekt był realizowany przy wsparciu dotacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/