Regulamin

Nagroda im. Profesora Romualda Szczęsnego

"Mając na względzie szczególne zasługi dla nauki i gospodarki Wybrzeża przedwcześnie zmarłego Romualda Szczęsnego, profesora Politechniki Gdańskiej, Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, wybitnego gdynianina, miasto Gdynia ustanawia doroczną Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii".

Regulamin nagrody
(obowiązujący od roku 2014)

NAGRODA
1. Fundatorem Nagrody jest Prezydent Miasta Gdyni.
2. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdyni, wybierając nagrodzoną pracę spośród prac dyplomowych nominowanych przez Kapitułę Nagrody. Nagroda ma formę dyplomu Prezydenta Miasta Gdyni i nagrody pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł.
3. Prezydent Miasta Gdyni może również przyznać do trzech wyróżnień pracom wybranym spośród prac dyplomowych nominowanych przez Kapitułę Nagrody. Wyróżnienia mają formę dyplomu Prezydenta Miasta Gdyni i nagrody pieniężnej w wysokości 3.000,00 zł.

KONKURS
4. W konkursie mogą uczestniczyć prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, które:
a) zostały obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest nagroda,
b) uzyskały ocenę co najmniej bardzo dobrą,
c) dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

5. Nabór zgłoszeń:
a) zgłoszenia z poszczególnych wydziałów składane są dziekanom, przez opiekunów prac dyplomowych; wraz ze zgłoszeniami składane są kopie prac i ocen opiekunów i recenzentów,
b) dziekani przekazują zgłoszenia z uzasadnieniami do Dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,
c) informacja o rozpoczęciu naboru jest przekazywana dziekanom przez Sekretarza Kapituły Nagrody w terminie do dnia 15 marca; przekazywanie zgłoszeń przez dziekanów następuje w terminie do dnia 30 kwietnia,
d) informacja o rozpoczęciu naboru jest rozpowszechniana wśród studentów Politechniki Gdańskiej najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru, w formie plakatów, wpisów na stronach internetowych oraz przy wykorzystaniu pozostałych narzędzi informacyjno-promocyjnych Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

6. Posiedzenie Kapituły Nagrody:
a) posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody, odbywa się nie później niż w dniu 15 czerwca,
b) posiedzenie Kapituły odbywa się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym,
c) termin posiedzenia wyznacza Przewodniczący Kapituły Nagrody; informacja o dacie i miejscu posiedzenia przekazywana jest członkom Kapituły, dziekanom oraz opiekunom i autorom zgłoszonych prac z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,
d) w pierwszej części posiedzenia autorzy zgłoszonych prac przedstawiają ich główne założenia i osiągnięcia; prezentacje autorów mogą być uzupełniane komentarzami opiekunów prac dyplomowych,
e) podczas drugiej (niejawnej) części posiedzenia, Kapituła podejmuje decyzję co do liczby prac nominowanych do nagrody i ustala ranking zgłoszonych prac,
f) liczba prac nominowanych jest nie większa niż 4,
g) decyzje Kapituły podejmowane są w wyniku tajnego głosowania; w ramach głosowania dotyczącego ustalenia rankingu prac, każdy członek Kapituły przypisuje miejsca rankingowe wszystkim zgłoszonym pracom,
h) ranking wypadkowy powstaje w wyniku zsumowania miejsc rankingowych przypisanych poszczególnym pracom przez wszystkich członków Kapituły,
i) w przypadku gdy kilka prac uzyskało jednakową sumę, a rozstrzygnięcie co do kolejności w tej grupie prac ma wpływ na listę i ranking prac nominowanych, przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tylko te prace,
j) ranking nominowanych prac jest przedstawiany Prezydentowi Miasta Gdyni nie później niż w dniu 20 czerwca.

7. Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnień podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w terminie do dnia 15 lipca.
8. Obsługę administracyjną konkursu prowadzi Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
9. Ze strony Miasta Gdyni obsługą konkursu zajmuje się Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.

WRĘCZENIE NAGRODY I WYRÓŻNIEŃ. PREZENTACJE POKONKURSOWE
10. Nagrodę i wyróżnienia wręcza Prezydent Miasta Gdyni na środowiskowej inauguracji roku akademickiego lub na inauguracji roku akademickiego w Politechnice Gdańskiej.
11. Po zakończeniu konkursu nagrodzona praca oraz prace wyróżnione są prezentowane w Politechnice Gdańskiej oraz w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym na planszach opracowanych i wykonanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Gdańskiej. Szczegóły dotyczące sposobu i czasu prezentacji ustalają upoważnieni przedstawiciele Politechniki Gdańskiej i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.
12. W terminie do 12 miesięcy od daty przyznania nagrody i wyróżnień, Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przekaże przedstawicielowi Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia pisemną informację, czy badania przeprowadzone w ramach nagrodzonej i wyróżnionionych prac rozwijają się, czy weszły w fazę wdrożenia, czy są komercjalizowane.

KAPITUŁA
13. Przewodniczącego Kapituły powołuje na czas nieokreślony Prezydent Miasta Gdyni. Przewodniczącym Kapituły jest z zasady urzędujący Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
14. Sekretarza Kapituły powołuje na czas nieokreślony Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Przewodniczącego Kapituły. Sekretarzem Kapituły jest z zasady jeden z profesorów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
15. Pozostałych członków Kapituły na jedną edycję konkursu powołuje Rektor Politechniki Gdańskiej na wniosek Przewodniczącego Kapituły. Kandydatów na członków Kapituły wskazują dziekani tych wydziałów Politechniki Gdańskiej, których absolwenci kandydują do nagrody. Członkami Kapituły mogą być profesorowie Politechniki Gdańskiej nie będący opiekunami prac dyplomowych kandydujących do Nagrody.
16. W posiedzeniu Kapituły bierze również udział na prawach członka przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.