Budynek
Pokój
IV
D5.12
Inżynieria, automatyka, robotyka

Polsling Sp. z o.o.

Od 20 lat zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań z zakresu techniki dźwiginicowo-suwnicowej: specjalistyczne liny stalowe, zawiesia, łańcuchy.
Polsling Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
731 900 120

jakub.letowski@plg.pl
www.polsling.pl

Gdzie znajdują zastosowanie nasze liny strukturalne, zawiesia, łańcuchy i inne elementy osprzętu dźwignicowego? Dość zaskakująco tych tajemniczych aktorów drugiego planu znajdziecie w niezliczonej liczbie miejsc. Zwłaszcza tam, gdzie powstaje coś nowego. Wszędzie tam, gdzie tworzy się nowa rzeczywistość. Powstają nowe budowle, drogi, tunele, mosty, stadiony, metro czy wznoszone są maszty i wieże. Na lądzie i na morzu. Nad i pod ziemią. W budownictwie, przemyśle hutniczym i morskim, górnictwie, transporcie czy architekturze. Bez nich te piękne i monumentalne żurawie wieżowe znane nam z krajobrazu, czy potocznie zwane dźwigami żurawie samojezdne, nieodzowne w kolekcji pojazdów każdego chłopczyka, są bezużyteczne jak maszyna do szycia bez nici.

Od blisko 20 lat sprawnie i bezpiecznie wspieramy te kluczowe inwestycje. Nasza wiarygodność i reputacja opierają się na zaufaniu zarówno inwestorów, partnerów biznesowych, jak i pracowników. Jesteśmy uczciwi i godni zaufania. Przestrzegamy prawa. Jako pracodawca oferujemy atrakcyjną i ambitną pracę na różnych stanowiskach, dającą perspektywy rozwoju. Nie lubimy stagnacji. Ciągle stawiamy sobie nowe cele i konsekwentnie dążymy do ich realizacji. Rok 2013 miał przynieść powiększenie parku maszynowego, który dałby możliwość produkowania największych zawiesi w Polsce. Ten cel osiągnęliśmy. Rok 2020 chcemy zamknąć otwarciem co najmniej 5 nowych oddziałów i poszerzeniem sieci dostawców o kolejnych liderów w branży.


Where are our ropes, slings, chains, and other lifting equipment accessories applied? Quite surprisingly these mysterious actors of the secondary plan can be found in countless places. Especially, where something new arises. Wherever a new reality is being created. Where new buildings, roads, tunnels, bridges, stadiums, subways are bulit or masts and towers are erected. On land and at sea. Above and below the ground. In the construction sector, metallurgical and maritime industry, mining, transport and architecture. Without them, these beautiful and monumental tower cranes known to us from the landscape, or mobile cranes commonly referred to as cranes, indispensable in the collection of vehicles of every boy, are useless as a sewing machine without thread.

We have been supporting these key investments for nearly 20 years safely and efficiently. Our credibility and reputation depend on trust of both investors and business partners, as well as employees. We are honest and trustworthy. We comply with the law. As an employer, we offer an attractive, ambitious job with the prospects of growth and development in various positions. We do not like stagnation. We constantly set ourselves new goals and consistently strive to achieve them. Year 2013 was supposed to bring a larger machine park, which would make us possible to produce the biggest slings in Poland. This goal was achieved. We wish to end the year 2020 with the opening of at least 5 new company branches and expanding our network of suppliers with other leaders in the industry.

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z