Budynek
Pokój
IV
C1.03
Inne

Fundacja Badawcza Bałtycki Instytut Technologiczny w Gdyni

Optymalne środowisko dla ścisłej kooperacji innowatorów gospodarczych: badaczy, przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłu.
Fundacja Badawcza Bałtycki Instytut Technologiczny w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia Gdynia


s.mackowski@baltech-gdynia.pl

Dlaczego?
Bałtycki Instytut Technologiczny, założony w styczniu 2016 r., jest odpowiedzią na dostrzeżoną przez jej pomysłodawców potrzebę stworzenia w Polsce interdyscyplinarnej platformy naukowo-technologicznej o elastycznej formule działania i efektywnej strukturze zarządczej, osadzonej poza tradycyjnym systemem akademickim. Jej celem ma być naukowe wyjaśnianie ważnych zagadnień badawczych i na tej podstawie opracowywanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych wychodzących naprzeciw istotnym problemom z różnych sfer życia. Tak pomyślany Instytut ma być optymalnym środowiskiem dla ścisłej kooperacji innowatorów gospodarczych: badaczy, przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłu.

Kto?
Rdzeniem Fundacji Badawczej Bałtyki Instytut Technologiczny jest trzech profesorów – prof. dr hab. Maciej Konacki, prof. dr hab. Sebastian Maćkowski i prof. dr hab. Maciej Wojtkowski - specjalizujących się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętymi technologiami astronomicznymi i optycznymi oraz nanotechnologią. Należą oni do polskiej elity badaczy i są rozpoznawalni na arenie międzynarodowej. Naukowcy ci w minionych latach uzyskiwali wielomilionowe dotacje na badania w w/w obszarach. Posiadają także doświadczenie w tworzeniu spółek spin-off, w komercjalizacji wyników badań oraz w kierowaniu zespołami badawczymi. W Instytucie prace prowadzą także młodzi naukowcy, na różnych etapach zawodowego rozwoju.

Z kim?
Pierwszym strategicznym partnerem Instytutu zostało Miasto Gdynia i Pomorski Park Naukowo Technologiczny, w którym zostały umiejscowione laboratoria badawcze Fundacji. PPNT jako regionalne centrum innowacyjności stwarza naturalne środowisko dla realizacji misji przyjętej przez Instytut.

Jak?
Swoje cele Bałtycki Instytut Technologiczny realizuje przez kilka równolegle prowadzonych działań: definiowanie istotnych problemów badawczych na styku nauki i technologii, badania naukowe, nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami, budowanie relacji z otoczeniem przemysłowym, pozyskiwanie grantów na prace badawcze i wdrożeniowe w konkursach, pozyskiwanie wybitnych, uznanych liderów zespołów badawczych oraz młodych zdolnych naukowców.

Dla kogo?
W szerokim horyzoncie rezultaty prac Instytutu mają służyć ogółowi, jako że chcemy rozwiązywać istotne problemy dotyczące zdrowia, czystości środowiska, bezpieczeństwa, podnoszenia jakości życia i in. Ponadto Instytut chce stanowić nowoczesną platformę rozwoju dla naukowców na różnym etapie ich zawodowej kariery oraz być kuźnią talentów i  poligonem doświadczalnym dla studentów kierunków przyrodniczych, ścisłych i technicznych.

Co teraz?
Obecnie w Fundacji realizowane są projekty badawcze o interdyscyplinarnym charakterze i wysokim potencjale aplikacyjnym Są to min.: badania nad zjawiskiem widzenia w bliskiej podczerwieni oraz budowa zrobotyzowanego teleskopu do śledzenia satelitów i śmieci kosmicznych. Projekty są współfinansowane z budżetu Gminy Miasta Gdynia.

Co dalej?
Długofalowa strategia Bałtyckiego Instytutu Technologicznego nakierowana jest na zbudowanie instytucji naukowo-badawczej o zasięgu międzynarodowym, opartej o sieć międzysektorowej kooperacji.

Kontakt
Prof. Sebastian Maćkowski, Prezes Zarządu Fundacji: s.mackowski@baltech-gdynia.pl
Kamilla Nielek-Zawadzka, sekretariat Fundacji:  k.nielek@baltech-gdynia.pl