PPNT | 10.10.2017

TriPOLIS

zintegrowany program współpracy inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych z unijnym dofinansowaniem

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Dzięki unijnemu wsparciu powstanie kompleksowa platforma współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu z obszaru metropolii, możliwe też będzie świadczenie nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wspierających przedsiębiorstwa.

Celem inicjatywy jest zintegrowanie i profesjonalizacja działalności inkubatorów i parków naukowo-technologicznych funkcjonujących bądź powstających w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w kierunku zwiększenia efektywności wsparcia  przedsiębiorców i innowatorów z regionu pomorskiego. Efektem projektu będzie przygotowanie do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów. Podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów stworzy lepsze warunki rozwoju dla pomorskich MŚP.

Funkcjonujące w OMG-G-S instytucje otoczenia biznesu mają duży potencjał infrastrukturalny oraz kadrowy. Potencjał ten będzie można efektywniej wykorzystywać poprzez usieciowienie oraz integrację działań poszczególnych podmiotów, a także przez ciągłe i trwałe podnoszenie jakości oferty usług proinnowacyjnych i doradczych przez nie świadczonych.

W ramach platformy informatycznej, która powstanie w ramach projektu, możliwe będzie m.in. monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw, jakości usług i pomiar efektywności działań kierowanych do firm przez partnerów projektu. Wspólna platforma informatyczna ma służyć również wzrostowi efektywności zarządzania istniejącą infrastrukturą i zasobami IOB. Narzędzie będzie otwarte dla użytkowników zewnętrznych (możliwość oceny oferowanych usług).

Ważnym elementem wspierania przedsiębiorców jest opracowanie takiej oferty, która zwiększy dostępność specjalistycznych usług dla sektora MŚP. Projekt będzie mieć także wpływ na zwiększenie świadomości w gronie pomorskich firm na temat możliwości uzyskania specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB.

TriPOLIS obejmować będzie cztery obszary działań:
- monitoring potrzeb przedsiębiorców w zakresie nowych usług, wraz z modelowaniem i testowaniem tych usług;
- kompetencje kadr - w ramach obszaru realizowane będą działania związane ze specjalistycznym przygotowaniem kadry partnerów do świadczenia nowych usług;
- infrastruktura - w ramach obszaru podejmowane będą działania związane zarówno ze stworzeniem infrastruktury współpracy partnerów (platforma informatyczna), jak i uzupełnianiem wyposażenia i bazy aparaturowej niezbędnej do świadczenia nowych usług;
- kontrola jakości usług oraz efektywności działania partnerów - w ramach obszaru realizowane będą działania związane z monitorowaniem i ewaluacją działalności partnerów projektu w zakresie realizacji oferty wsparcia dla przedsiębiorców.

Całkowita wartość projektu to ponad 7,6 mln zł, z czego blisko 5,5 mln zł to dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Posiedzenie Zarządu odbyło się w czwartek, 5 października br.