PPNT | 17.11.2016

Otwarte PPNT 2016 - konkurs!

Lubisz robić zdjęcia? Pokaż nam swoją obecność podczas Dnia Otwartego PPNT Gdynia 2016 na zdjęciu, umieść je na Instagramie, oznacz #otwarteppnt oraz @ppnt_gdynia. My wybierzemy 5 najciekawszych postów i nagrodzimy je paczką Parkowych gadżetów :)

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby prywatne. Zdjęcia muszą być udostępnione publicznie oraz oznaczone #otwarteppnt oraz @ppnt_gdynia. Konkurs rozpoczyna się  18 listopada o godzinie 10:00, a kończy tego samego dnia o godzinie 23:59. Tylko w tym czasie udostępnione zdjęcia będą brały udział w konkursie. Wyniki będą ogłoszone najpóźniej 28 listopada br. w komentarzu pod nagordzonym zdjęciem. 

                                                              Regulamin konkursu
                                                             „Otwarte PPNT 2016”
                                                                   INSTAGRAM

                                                                           §1

                                                               Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Otwarte PPNT 2016” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Organizatorem Konkursu jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 586-21-38-  302.

                                                                          §2

                                                             Udział w Konkursie

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie będą mieć jedynie użytkownicy serwisu społecznościowego Instagram posiadający na nim swoje publiczne konta osobiste. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem strony Organizatora dostępnego na Instagramie pod adresem: https://www.instagram.com/ppnt_gdynia/. 
2.  W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem: pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora i innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo potwierdzania prawa Uczestników do udziału w Konkursie i sprawdzenia ich tożsamości, w tym poprzez zażądanie od Uczestników takich informacji, jakie uzna za konieczne w celu zweryfikowania prawa do uczestnictwa w Konkursie.
4. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 
5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

                                                                           §3

                                                              Przebieg Konkursu

1 Konkurs będzie trwał wyłącznie 18 listopada 2016 roku. Zakwalifikowane do konkursu zostaną zdjęcia udostępnione w serwisie Instagram między 10:00 18.11.2016 a 23:59 18.11.2016.
2. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest wykonanie zdjęcia podczas Dnia Otwartego PPNT Gdynia 2016, prezentujące swoją obecność podczas wydarzenia, opublikowanie go na swoim publicznym koncie osobistym w serwisie Instagram z użyciem hasztagu #otwarteppnt oraz oznaczenia @ppnt_gdynia.
3. Uczestnik może zgłaszać dowolną ilość zdjęć do Konkursu.
4. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać norm społecznych ani praw osób trzecich, w szczególności praw do ochrony wizerunku oraz praw autorskich.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
                                                                     §4

                                                                   Nagrody

1. Spośród zgłoszonych przez Uczestników zdjęć Organizator najpóźniej do 28 listopada 2016 wytypuje 5 najciekawszych, zdaniem Organizatora, zdjęć konkursowych.  
2. Laureaci otrzymają zestaw nagród, na który złoży się: materiałowa torba PPNT Gdynia wraz z pakietem gadżetów.
3. Organizator poinformuje Laureatów o nagrodzie poprzez komentarz pod zdjęciem zgłoszonym do Konkursu w serwisie Instagram.
4. Organizator ustali indywidualnie sposób przekazania nagrody dogodny dla Laureata.
5.      Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/ppnt_gdynia/ .

                                                                        §5

                                                         Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://ppnt.pl/pl .
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników. Zmiany będą publikowane na bieżąco w formie aneksu do Regulaminu na łamach strony internetowej Organizatora, tj. http://ppnt.pl/pl .
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych  na tle Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.