Innowacje Społeczne | 18.3.2016

Będzie więcej zrewitalizowanych obszarów w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni uwzględnił uwagi mieszkańców zgłoszone podczas konsultacji i zgodził się na rozszerzenie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz na zwiększenie granic zaproponowanych wcześniej obszarów rewitalizacji.

Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta określającej w Gdyni granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zbierano przez cały luty. Dokumenty informacyjne były dostępne w Internecie, w Infobox Gdynia oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. 

Czterema wskazanymi przez urzędników i poddanymi publicznej dyskusji rejonami, które miałby objąć Gminny Program Rewitalizacji, były:
- część dzielnicy Oksywie, czyli rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza
- część dzielnicy Chylonia, czyli rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego
- zachodnia cześć dzielnicy Witomino – Radiostacja
- część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu 

Prace na trzech pierwszych obszarach mają zostać sfinansowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej, zmiany w rejonie dzielnicy Leszczynki miałyby być prowadzone w oparciu o środki własne miasta Gdynia. W ramach konsultacji społecznych odbyło się pięć spotkań – cztery w dzielnicach, w których prowadzone będą prace, i jedno ogólnomiejskie. Wzięli w nich udział mieszkańcy, radni dzielnic i miasta, przedstawiciele samorządu i służb mundurowych.
Po zaakceptowaniu przez gdyńskich radnych granic obszaru rewitalizacji rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące konkretnych zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, tak, by jak najpełniej uwzględniały specyfikę i potrzeby każdego z wyznaczonych podobszarów.